SFS 2010:872 Lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

100872.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:1157) om
yrkesförarkompetens;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 3 § lagen (2007:1157) om

yrkesförarkompetens ska ha följande lydelse.

8 kap.

3 §

Gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning, där eleven går en

nationell kurs som har varit föremål för samråd mellan de myndigheter som
regeringen bestämmer, är inte skyldig att ha tillstånd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.

SFS 2010:872

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

;