SFS 2010:878 Lag om ändring i lagen (2010:538) om prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare

100878.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:538) om
prestationsbaserad stimulansersättning inom
svenskundervisning för invandrare;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att rubriken till lagen (2010:538) om

prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invand-
rare samt 1, 2, 4 och 5 §§ ska ha följande lydelse.

Lag om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning
i svenska för invandrare

1 §

Prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för

invandrare (sfi-bonus) lämnas till en nyanländ invandrare som

1. har fyllt 18 men inte 65 år,
2. har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 §, 12

kap. 18 §, 21 kap. eller 22 kap. utlänningslagen (2005:716), och

3. uppfyller villkoren enligt 2 och 3 §§.
Med utbildning i svenska för invandrare avses i denna lag även en mot-

svarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap. skollagen (2010:800).

2 §

Sfi-bonus lämnas till en nyanländ som inom den tidsperiod som anges i

3 § har deltagit i utbildning i svenska för invandrare och uppnått minst bety-
get Godkänt enligt något av följande alternativ:

– kurs B på studieväg 1,
– kurs C på studieväg 2, eller
– kurs D på studieväg 3.

4 § Sfi-bonus lämnas med

1. en halv bonus för den som har uppnått minst betyget Godkänt i utbild-

ning i svenska för invandrare på kurs B på studieväg 1,

2. två tredjedels bonus för den som har uppnått minst betyget Godkänt i

utbildning i svenska för invandrare på kurs C på studieväg 2, och

3. en hel bonus för den som har uppnått minst betyget Godkänt i utbild-

ning i svenska för invandrare på kurs D på studieväg 3.

Sfi-bonus lämnas med högst en hel bonus. För en nyanländ som får sfi-bo-

nus enligt första stycket ska redan utbetald sfi-bonus räknas av.

1 Prop. 2009/10:188, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:371.

SFS 2010:878

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:878

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

5 §

Utbetald sfi-bonus ska inte beaktas vid tillämpning av 4 kap. 1 § soci-

altjänstlagen (2001:453) eller lagen (2010:197) om etableringsinsatser för
vissa nyanlända invandrare.

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2010 i fråga om 5 § och i övrigt

den 1 juli 2012.

2. För ersättning enligt lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för

flyktingar och vissa andra utlänningar gäller 5 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)