SFS 2010:880 Förordning om upphävande av förordningen (2008:31) om villkor vid vidareutnyttjande av information från statliga myndigheter

100880.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2008:31) om
villkor vid vidareutnyttjande av information från
statliga myndigheter;

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver att förordningen (2008:31) om villkor vid vida-

reutnyttjande av information från statliga myndigheter ska upphöra att gälla.

Denna förordning träder i kraft den 8 juli 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

SFS 2010:880

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010