SFS 2010:881 Förordning om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

100881.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1515) med
instruktion för Regeringskansliet;

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:1515) med instruk-

tion för Regeringskansliet

1

dels att bilagan till förordningen ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 26 b §, samt närmast

före 26 b § en ny rubrik av följande lydelse.

Chefen för kansliet för samordning av EU-frågor

26 b §

Chefen för kansliet för samordning av EU-frågor kan ge ut hand-

böcker, riktlinjer och annat material i syfte att uppnå enhetlighet och hög
kvalitet vid handläggningen inom Regeringskansliet av frågor som rör Euro-
peiska unionen.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

Thomas Strömgren
(Statsrådsberedningen)

1 Förordningen omtryckt 2009:923.

SFS 2010:881

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:881

Bilaga

2

1

Statsrådsberedningen

1.1

Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

regeringen, Regeringskansliet,
kommittéväsendet, med undantag av kommittéberättelsen,
europeiska integrationsfrågor av horisontell karaktär, med undantag av

frågor om Europeiska unionens utvidgning,

användningen av de flygplan som staten anskaffat för statschefens och

den högsta civila och militära ledningens resor.

1.2

Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

europeiska integrationsfrågor av horisontell karaktär, med undantag av

frågor om Europeiska unionens utvidgning.

1.3

Myndigheter m.fl.

Svenska institutet för europapolitiska studier,

Harpsundsnämnden.

2

Justitiedepartementet

2.1

Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

riksdagen med undantag av ärenden om Utrikesnämnden,
grundlagarna,
kommittéberättelsen,
språkvård i förvaltningen,
rikets vapen och flagga,
vallagen (2005:837), folkomröstningslagen (1979:369),
lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och

yttrandefrihetsgrundlagens områden,

rikets judiciella indelning samt, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement, domstolsväsendet,

arrendenämnderna, hyresnämnderna,
rättshjälp,
dispaschörverksamhet,
fastighetsregistreringen, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

Sveriges advokatsamfund,
åklagarväsendet,
polisväsendet,
allmän ordning och säkerhet, allmänna sammankomster,
åtal för brott, förordnande av domstol,

2 Senaste lydelse 2010:46.

background image

3

SFS 2010:881

utlämning och överlämnande för brott, internationell rättslig hjälp i brott-

mål, internationellt samarbete rörande lagföring för brott,

kriminalvård,
internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom,
fideikommissförfattningar, dock inte förlängning av fideikommiss eller

inlösen av fideikommissegendom av kulturhistoriska skäl,

permutationslagen (1972:205), i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

nåd i brottmål, abolition,
upphävande av domstols dom eller beslut om utvisning på grund av brott,
det rättsmedicinska och det rättspsykiatriska undersökningsväsendet,
lagen (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption,

lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande
äktenskap och förmynderskap, förordningen (1931:429) om vissa internatio-
nella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap,
lagen (1988:1321) om nordiska rättsförhållanden rörande förvaltarskap
enligt föräldrabalken m.m.,

europabolag, aktiebolag, handelsbolag, enkla bolag och ekonomiska för-

eningar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
stiftelselagen (1994:1220), i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement,

årsredovisningslagen (1995:1554), datalagen (1973:289),
lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, lagen

(1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister, lagen (1953:771) om
skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar m.m.,

vapenlagen (1996:67),
passlagen (1978:302) när det gäller passmyndigheter inom riket,
rättsinformationsfrågor,
utgivning av författningssamling,
flyktingar, mottagande av asylsökande, utlänningars rätt att vistas i landet,

i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement.

2.2

Lagstiftningsärenden

a. Lagstiftningsärenden som gäller

grundlagarna, riksdagsordningen, andra konstitutionella ämnen, allmänt

förvaltningsrättsliga ämnen, statligt partistöd.

b. Lagstiftningsärenden som inte hör till något annat departement och som

gäller

ämnen som avses i 8 kap. 2 och 3 §§ regeringsformen, processrättsliga

ämnen.

c. Lagstiftningsärenden som gäller
revisorer och revisionsbolag,
utlänningars rätt att vistas i landet,
mottagande av asylsökande m.fl.

2.3

Myndigheter m.fl.

Högsta domstolen, hovrätterna, tingsrätterna,

Regeringsrätten, kammarrätterna, förvaltningsrätterna,

background image

4

SFS 2010:881

Lagrådet,
Justitiekanslern,
arrendenämnderna, hyresnämnderna,
Domstolsverket, Domarnämnden, Notarienämnden,
Rättshjälpsnämnden, Rättshjälpsmyndigheten,
Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten,
Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium, den lokala

polisorganisationen,

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden,
Kriminalvården,
Kriminalvårdsnämnden, övervakningsnämnderna,
Brottsförebyggande rådet,
Brottsoffermyndigheten,
Rättsmedicinalverket,
Fideikommissnämnden,
Gentekniknämnden,
Revisorsnämnden,
Valmyndigheten,
Migrationsverket,
Datainspektionen,
Stiftelsen för rättsinformation.

3

Utrikesdepartementet

3.1

Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

rikets förhållande till och överenskommelser med andra stater och mellan-

folkliga organisationer,

rikets gränser,
Utrikesnämnden,
svenska beskickningar och konsulat samt delegationer vid internationella

organisationer,

utländska beskickningar och konsulat i Sverige samt sådana organ eller

organisationer som avses i bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

svenska medborgares rätt och bästa i främmande länder, i den mån sådana

ärenden inte hör till något annat departement,

lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd,
mål vid den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna,
klagomål mot Sverige inför andra internationella organ för övervakning

av efterlevnaden av konventioner som rör mänskliga rättigheter,

ärenden vid Europeiska kommissionen och EFTA:s övervaknings-

myndighet samt mål vid Europeiska unionens domstol, tribunalen, Europe-
iska unionens personaldomstol och EFTA-domstolen,

mål och ärenden inför övriga internationella domstolar där Sverige är part,
utseende av svenska ledamöter i internationella domstolar samt i andra

internationella organ för övervakning av efterlevnaden av konventioner som
rör mänskliga rättigheter,

background image

5

SFS 2010:881

passlagen (1978:302) när det gäller passmyndigheter i utlandet samt när

det gäller diplomatpass och tjänstepass,

UD-viseringar,
information om Sverige i utlandet, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

samordning av frågor som rör genomförandet av politiken om global

utveckling,

internationellt utvecklingssamarbete,
samarbete som avser stöd till länderna i Central- och Östeuropa,
regionala utvecklingsbanker, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

Världsbanksgruppen, såvitt ärendena rör utvecklingspolitiska aspekter av

Världsbankens agerande,

nordiska samarbetsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

europeiska integrationsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

utrikeshandel och handelspolitik, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) och världshandelsorganisa-

tionen (WTO),

internationella tull- och handelsförhandlingar,
befrielse från tull,
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) samt

Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA), i den mån sådana ärenden
inte hör till något annat departement,

lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner,
vissa internationella handels- och råvarufrågor, i den mån sådana ärenden

inte hör till något annat departement,

förbud mot tillverkning och utförsel av krigsmateriel m.m.,
exportkontrollfrågor avseende produkter med såväl civil som militär

användning,

multinationella företag och internationella investeringar,
främjande av utländska investeringar i Sverige,
allmänna frågor om teknisk provning och kontroll samt standardisering,
genomförandet av EU:s inre marknad, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

exportfrämjande åtgärder,
statsstödda exportkrediter och exportkreditgarantier,
internationella överenskommelser om allmänna villkor för exportkrediter,
handelskamrar.

3.2

Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

rikets gränser,
Utrikesnämnden,
immunitet och privilegier,
bistånd till svenska medborgare i utlandet,

background image

6

SFS 2010:881

europeiska integrationsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

utrikeshandel, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-

ment,

det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), i den mån sådana

ärenden inte hör till något annat departement,

allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) och världshandelsorganisa-

tionen (WTO),

befrielse från tull,
vissa internationella sanktioner,
kontroll över tillverkningen av krigsmateriel och förbud mot utförsel av

krigsmateriel m.m.,

exportkontrollfrågor avseende produkter med såväl civil som militär

användning,

obligatorisk kontroll genom teknisk provning, i den mån sådana ärenden

inte hör till något annat departement,

genomförandet av EU:s inre marknad, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

exportfrämjande åtgärder,
statsstödda exportkrediter och exportkreditgarantier,
auktorisation av handelskamrar.

3.3

Myndigheter m.fl.

Svenska beskickningar och konsulat samt delegationer vid internationella
organisationer,

Svenska institutet i Alexandria,
Utrikesförvaltningens antagningsnämnd,
Folke Bernadotteakademin,
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida),
Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete,
Nordiska afrikainstitutet,
Svenska institutet,
Stiftelsen Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI),
Inspektionen för strategiska produkter,
Stiftelsen Östekonomiska Institutet,
Institutet för Japanstudier,
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll,
Sveriges Standardiseringsråd,
Myndigheten för utländska investeringar i Sverige,
Kommerskollegium,
Exportkreditnämnden,
Sveriges exportråd,
handelssekreterare,
auktoriserade handelskamrar,
AB Svensk Exportkredit,
Swedfund International AB.

background image

7

SFS 2010:881

4

Försvarsdepartementet

4.1

Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

det militära försvaret,
frågor hörande till officersutbildning, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

bi- och multilateralt försvars- och materielsamarbete,
tillträde till Sveriges territorium,
tillstånd för örlogsbesök, flygning med militära luftfartyg och tjänstgöring

utomlands,

lagen (1974:613) om handläggningen av vissa regeringsärenden,
åtaganden inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa

(OSSE) enligt Wiendokumentet den 16 november 1999 om förtroende- och
säkerhetsskapande åtgärder, dokumentet om Global informationslämning
den 28 november 1994, dokumentet om Uppförandekoden den 6 december
1994 och fördraget om observationsflygningar den 23 mars 1992, i den mån
sådana ärenden inte hör till Utrikesdepartementet,

Europeiska försvarsbyrån (EDA),
befolkningsskydd, skydd mot olyckor, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement, sjöövervakning och miljöräddningstjänst,

utredningar av luft- och sjöfartsolyckor, olyckor med spårbunden trafik,

andra allvarliga olyckor samt olyckor i militär verksamhet, i den mån sådana
ärenden inte hör till något annat departement,

psykologiskt försvar,
kommunernas beredskap, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

försvarsunderrättelseverksamhet,
signalskydd,
totalförsvarsplikt,
transport av farligt gods,
frivillig verksamhet för stöd åt totalförsvaret,
samordning av samhällets krisberedskap inklusive totalförsvar,
brandfarliga och explosiva varor, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement.

4.2

Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

höjd beredskap,
totalförsvarsplikt,
utlandsstyrkan inom Försvarsmakten,
sändande av väpnad styrka utomlands,
lagen (1974:613) om handläggningen av vissa regeringsärenden,
befolkningsskydd, skydd mot olyckor, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

förfogande, ransonering,
försvarsunderrättelseverksamhet,
skydd för försvaret, gränsövervakning i krig,

background image

8

SFS 2010:881

kommunernas och landstingens beredskap, i den mån sådana ärenden inte

hör till något annat departement,

Kustbevakningens medverkan i polisiär övervakning,
transport av farligt gods,
brandfarliga och explosiva varor, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement.

4.3

Myndigheter m.fl.

Försvarsmakten,

Försvarets materielverk,
Försvarets radioanstalt,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Kustbevakningen,
Försvarsexportmyndigheten,
Totalförsvarets forskningsinstitut,
Totalförsvarets pliktverk,
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten,
Rikshemvärnsrådet,
Försvarsunderrättelsedomstolen,
Riksvärderingsnämnden,
Totalförsvarets folkrättsråd,
Nationella upplysningsbyrån enligt Genèvekonventionerna,
organisationer för frivillig försvarsverksamhet,
Krigsvetenskapsakademien,
Örlogsmannasällskapet,
Stiftelsen Gällöfsta utbildningscentrum,
sådana stiftelser för välgörande ändamål som hör till Försvarsmakten,
Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar,
Statens haverikommission,
Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt.

5

Socialdepartementet

5.1

Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

allmän försäkring, delpensionsförsäkring, arbetsskadeförsäkring, statligt

personskadeskydd,

allmän ålderspensionsförsäkring och allmän efterlevandepensionsförsäk-

ring med undantag av premiepensionssystemet,

äldreförsörjningsstöd,
sjuklön,
ekonomiska åtgärder till stöd åt barnfamiljer, efterlevandestöd till barn,
internationella adoptioner, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

barnpolitik, innefattande samordning och utveckling av frågor som rör

barnets rättigheter och andra barnfrågor, som inte hör till något annat depar-
tement,

bostadsbidrag och bostadstillägg,

background image

9

SFS 2010:881

bostadsanpassningsbidrag,
socialtjänst, innefattande omsorger om barn och ungdom, äldreomsorg,

handikappomsorg, missbrukarvård samt annat socialt bistånd,

samordning av handikappolitiken,
hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering, hjälpmedelsförsörj-

ning, tandvård, abort, fastställande av könstillhörighet och annan medicinsk
verksamhet, hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning, läkemedel,
medicintekniska produkter, kosmetika och medel för födelsekontroll,
apoteksväsendet,

stöd och service till vissa funktionshindrade,
assistansersättning,
handikappersättning och vårdbidrag,
bilstöd till personer med funktionshinder,
ersättning för närståendevård,
samordning av folkhälsopolitiken, alkohol, tobak, narkotika, dopning och

dopningsmedel, förbud mot vissa hälsofarliga varor, hälsoskydd och smitt-
skydd,

Allmänna arvsfonden,
sociala och medicinska frågor i övrigt som inte hör till något annat depar-

tement,

förhållandet till Världshälsoorganisationen (WHO).

5.2

Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

allmän försäkring, delpensionsförsäkring, arbetsskadeförsäkring, statligt

personskadeskydd,

allmän ålderspensionsförsäkring och allmän efterlevandepensionsförsäk-

ring med undantag av premiepensionssystemet,

äldreförsörjningsstöd,
sjuklön,
ekonomiska åtgärder till stöd åt barnfamiljer, efterlevandestöd till barn,

internationella adoptioner, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

barnpolitik, innefattande samordning och utveckling av frågor som rör

barnets rättigheter och andra barnfrågor, som inte hör till något annat depar-
tement,

bostadsbidrag och bostadstillägg,
bostadsanpassningsbidrag,
socialtjänst,
hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering, hjälpmedelsförsörj-

ning, tandvård, abort, fastställande av könstillhörighet och annan medicinsk
verksamhet, hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning, läkemedel,
medicintekniska produkter, kosmetika och medel för födelsekontroll, apo-
teksväsendet,

stöd och service till vissa funktionshindrade,
assistansersättning,
handikappersättning och vårdbidrag,
bilstöd till personer med funktionshinder,
ersättning för närståendevård,

background image

10

SFS 2010:881

Allmänna arvsfonden med undantag av sådana frågor som regleras i

ärvdabalken,

samordning av folkhälsopolitiken, alkohol och tobak, med undantag av

sådana frågor som regleras i tull- och skattelagstiftningen, narkotika med
undantag av narkotikastrafflagstiftning, dopning och dopningsmedel, förbud
mot vissa hälsofarliga varor och smittskydd.

5.3

Myndigheter m.fl.

Försäkringskassan,

Socialstyrelsen,
Läkemedelsverket,
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,
Smittskyddsinstitutet,
Statens folkhälsoinstitut,
Statens beredning för medicinsk utvärdering,
Provinsialläkarstiftelsen,
Statens institutionsstyrelse,
Myndigheten för handikappolitisk samordning,
Hjälpmedelsinstitutet, ideell förening,
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor,
Barnombudsmannen,
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap,
Stiftelsen WHO Collaborating Centre on International Drug Monitoring,
Stiftelsen för vård- och allergiforskning,
Alkoholsortimentsnämnden,
Arvsfondsdelegationen,
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,
Apoteksgruppen i Sverige Holding AB,
Apoteket Aktiebolag,
Apotekens Service Aktiebolag,
Apotek Produktion & Laboratorier AB,
Systembolaget Aktiebolag,
Inspektionen för socialförsäkringen,
Pensionsmyndigheten.

6

Finansdepartementet

6.1

Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och den principiella

inriktningen av finanspolitiska åtgärder,

övergripande valutapolitiska beslut,
prisreglering, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-

ment,

budgetregleringen samt den allmänna förvaltningen och redovisningen av

statsmedlen,

ekonomisk styrning,
övergripande lönepolitiska frågor inom statsförvaltningen,

background image

11

SFS 2010:881

statens upplåning och statsskuldsförvaltning,
förvaltning av statliga lån och aktier samt fonder och fonderade medel, i

den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

myndigheternas årsredovisningar, delårsrapporter och budgetunderlag,
statlig revision,
internationellt ekonomiskt samarbete, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

Världsbanksgruppen, Europarådets utvecklingsbank, Europeiska invester-

ingsbanken, Europeiska utvecklingsbanken, Internationella valutafonden,
Nordiska investeringsbanken och Parisklubben, i den mån sådana ärenden
inte hör till något annat departement,

beskattningen,
socialavgifter och allmän pensionsavgift,
premiepensionssystemet,
Kronofogdemyndigheten,
folkbokföringen,
tullväsendet,
avgifter, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
det samhällsekonomiska utrymmet för kommunal verksamhet samt över-

gripande frågor om finansieringsprincipen,

offentlig upphandling,
köp och försäljning av statens mark och byggnader, i den mån sådana

ärenden inte hör till något annat departement,

förvaltning av statens mark, byggnader och egendom i övrigt, i den mån

sådana ärenden inte hör till något annat departement,

finansiella företag, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

krigsförsäkring, krigsskadeersättning,
lotterier, totalisatorspel,
länsstyrelserna,
länsindelningen,
kommunal ekonomi,
allmänna statliga bidrag samt bidrag från och avgifter till staten för kom-

munalekonomisk utjämning,

kungliga hov- och slottsstaten,
allmänna frågor om statsförvaltningen,
övergripande frågor om styrning, ledning och organisation av statlig verk-

samhet samt rationalisering inom statsförvaltningen,

statistik,
övergripande frågor om informationsteknik (IT) inom statlig förvaltning,
statlig lokalförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

arbets- och anställningsvillkor i offentlig anställning,
personalpolitiska frågor inom statsförvaltningen,
Sveriges indelning i kommuner och landsting,
kommuner, landsting, kommunalförbund,
samhällsinformation,
bostadsförsörjningsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

bostadsfinansiering,
allmännyttiga bostadsföretag.

background image

12

SFS 2010:881

6.2

Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

statliga och kommunala skatter,
socialavgifter och allmän pensionsavgift,
premiepensionssystemet,
statens upplåning och skuldförvaltning,
statsbudgeten,
statlig revision,
offentlig upphandling,
taxering, uppbörd, indrivning, folkbokföring,
det samhällsekonomiska utrymmet för kommunal verksamhet samt över-

gripande frågor om finansieringsprincipen,

skattebrott,
särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet, betalningssäkring för

skatter, tullar och avgifter,

förmånsrätt för skattefordringar,
preskription av skattefordringar,
finansmarknaden,
allmänna pensionsfonderna,
prisreglering,
kontoföring av finansiella instrument,
näringsrättslig reglering av finansiella företag och beredskapslagstiftning

för dessa företag,

insättningsgaranti och investerarskydd,
penningtvätt,
Riksbanken,
lotterier,
lagstiftning om anordnande av visst automatspel,
länsstyrelserna,
ändrad regional ansvarsfördelning,
kommunal ekonomi,
allmänna statliga bidrag samt bidrag från och avgifter till staten för kom-

munalekonomisk utjämning,

statistik,
arbetstagare i offentliga anställningar,
Sveriges indelning i kommuner och landsting,
kommuner, landsting, kommunalförbund,
bostadsförsörjningsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

allmännyttiga bostadsföretag.

6.3

Myndigheter m.fl.

Riksgäldskontoret,

Tullverket,
Statens fastighetsverk,
Finansinspektionen,
Ekonomistyrningsverket,
Krigsförsäkringsnämnden,

background image

13

SFS 2010:881

Skatteverket,
Forskarskattenämnden,
Skatterättsnämnden,
Kronofogdemyndigheten,
Konjunkturinstitutet,
Finanspolitiska rådet,
Fortifikationsverket,
Arbetsgivarverket,
allmänna pensionsfonderna,
Styrelsen för Sveriges allmänna hypoteksbank,
Styrelsen för sparbankernas säkerhetskassa,
Lotteriinspektionen,
Bokföringsnämnden,
länsstyrelserna,
Kammarkollegiet, Statens skaderegleringsnämnd,
Statskontoret,
Statistiska centralbyrån,
Statens överklagandenämnd,
Statens ansvarsnämnd,
Kompetensrådet för utveckling i staten,
Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut,
Offentliga sektorns särskilda nämnd,
Trygghetsstiftelsen,
Statens tjänstepensionsverk,
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd,
Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor,
Stiftelsen Statshälsan,
Stipendiestiftelsen för studier av japanskt näringsliv,
Statens bostadskreditnämnd,
Statens bostadsomvandling AB,
AB Svenska Spel.

7

Utbildningsdepartementet

7.1

Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

det offentliga skolväsendet och därtill anslutande särskilda utbildnings-

former samt motsvarande utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar,

fristående skolor och förskoleklass i enskild verksamhet,
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt motsvarande enskild verk-

samhet,

uppdragsutbildning inom det offentliga skolväsendet,
kompletterande utbildningar,
frivilligt folkbildningsarbete,
utbildning inom yrkeshögskolan,
kvalificerad yrkesutbildning,
högskoleutbildning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

uppdragsutbildning vid universitet och högskolor,

background image

14

SFS 2010:881

forskning och vetenskaplig verksamhet i övrigt, i den mån sådana ärenden

inte hör till något annat departement,

övergripande forskningspolitiska frågor,
studiestöd och andra studiesociala frågor,
övergripande Unescofrågor.

7.2

Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

det offentliga skolväsendet och därtill anslutande särskilda utbildnings-

former,

fristående skolor och förskoleklass i enskild verksamhet,
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt motsvarande enskild verk-

samhet,

uppdragsutbildning inom det offentliga skolväsendet,
utbildning inom yrkeshögskolan,
kvalificerad yrkesutbildning,
högskoleutbildning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

forskning som inte hör till något annat departement,
studiestöd och andra studiesociala frågor,
pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar.

7.3

Myndigheter m.fl.

Statens skolverk,

Statens skolinspektion,
Specialpedagogiska skolmyndigheten,
Skolväsendets överklagandenämnd,
huvudmän inom det offentliga skolväsendet,
Sameskolstyrelsen,
fristående skolor,
enskilda anordnare av förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg,
Myndigheten för yrkeshögskolan,
Internationella programkontoret för utbildningsområdet,
Folkbildningsrådet,
Högskoleverket,
Verket för högskoleservice,
Överklagandenämnden för högskolan,
Högskolans avskiljandenämnd,
statliga universitet och högskolor, som inte hör till något annat departe-

ment,

Kungl. biblioteket,
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet,
Vetenskapsrådet,
regionala etikprövningsnämnder,
Centrala etikprövningsnämnden,
Polarforskningssekretariatet,
Institutet för rymdfysik,
Stiftelsen Institutet för framtidsstudier,

background image

15

SFS 2010:881

Kungl. Vetenskapsakademien,
Nobelstiftelsen,
Centrala studiestödsnämnden,
Överklagandenämnden för studiestöd,
Svenska Unescorådet,
utbildningsanstalter med enskild huvudman som inte hör till något annat

departement,

akademier samt vittra och lärda samfund som inte hör till något annat

departement,

stiftelser för ändamål som departementet eller myndighet som hör till

departementet ska tillgodose.

8

Jordbruksdepartementet

8.1

Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

jordbruket och trädgårdsnäringen,
beredskapen för livsmedelsförsörjning,
utsädeskontroll, växtskydd, växtförädling, växtförädlarrätt, husdjursavel,

djurens hälso- och sjukvård, djurskydd,

foder,
livsmedelskontroll,
veterinärväsendet,
yrkesfisket, fritidsfisket, fiskevården,
rennäringen,
användning av avgifter enligt lagen (1998:812) med särskilda bestäm-

melser om vattenverksamhet eller motsvarande äldre bestämmelser såvitt
avser bygdeavgifter till främjande av rennäringen samt fiskeavgifter,

högskoleutbildning och forskning samt vetenskaplig verksamhet i övrigt

på departementets område,

jakt och viltvård,
skogsbruk,
FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO),
frågor inom ramen för EU:s rådsarbetsgrupp för råvaror (PROBA).

8.2

Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

marknadsreglering av jordbruksprodukter, skydd för beteckningar på jord-

bruksprodukter och livsmedel, miljö- och strukturstöd till jordbruk, ekolo-
gisk odling,

skötsel av jordbruksmark, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

sambruksföreningar,
ägofred,
förvärv av jordbruksfastigheter, i den mån ärenden om sådana förvärv inte

hör till något annat departement,

beredskapen för livsmedelsförsörjning,
utsädeskontroll, växtskydd,

background image

16

SFS 2010:881

husdjurskontroll, djursjukdomar, djurskydd,
foder,
livsmedel,
veterinärernas yrkesutövning,
rätt till fiske, bevarande och förvaltning av fiskresurserna, struktur-

åtgärder för fiskerinäringen, marknadsreglering av fisk och fiskprodukter,

rennäring,
indragning av ströängar,
jakt och viltvård,
Sametinget,
skogsbruk, virkesmätning, allmänningar, kronotorp.

8.3

Myndigheter m.fl.

Lantbruksråd, lantbruksattachéer,

Skogsstyrelsen,
Statens jordbruksverk, distriktsveterinärorganisationen, djurförsöksetiska

nämnderna,

Veterinära ansvarsnämnden,
Sveriges lantbruksuniversitet,
Statens veterinärmedicinska anstalt,
Livsmedelsverket, besiktningsveterinärorganisationen,
Fiskeriverket,
Stiftelsen JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik,
Skogs- och lantbruksakademien,
Svenska FAO-kommittén,
Styrelsen för samefonden,
Sametinget.

9

Miljödepartementet

9.1

Förvaltningsärenden

3

Förvaltningsärenden som gäller

miljöbalken, bl.a. frågor om naturvård, biologisk mångfald och skydd av

naturen, vatten- och luftvård, vattenverksamhet, miljöfarlig verksamhet,
avfallshantering och kretsloppsfrågor, kemikaliekontroll samt frågor om
genteknik, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

friluftsliv,
miljöforskning,
miljöfrågor som kräver särskild samordning,
avgasfrågor för motorfordon och arbetsmaskiner,
handel med utsläppsrätter, flexibla mekanismer och andra klimatpolitiska

styrmedel,

lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet och

lagen (1976:997) om vattenförbund, i den mån sådana ärenden inte hör till
något annat departement,

meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska undersökningar,

3 Ändringen innebär bl.a. att orden ”tillstånd till förköp enligt förköpslagen
(1967:868)” har tagits bort ur förteckningen.

background image

17

SFS 2010:881

strålskydd,
kärnteknisk verksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

geotekniska undersökningar,
markanvändning och bebyggelse, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

tillstånd till expropriation, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

lantmäteriet, landskaps- och fastighetsinformation,
byggprodukter, byggnadsverk och till dessa hörande anordningar, i den

mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

byggforskning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-

ment,

hållbar stadsutveckling, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

statliga investeringsbidrag för en ekologiskt hållbar samhällsutveckling

samt klimatinvesteringsprogram.

9.2

Lagstiftningsärenden

4

Lagstiftningsärenden som gäller

miljöbalken,
särskilda bestämmelser om vattenverksamhet,
flottning i Torne och Muonio gränsälvar,
svensk-norsk vattenrättskonvention,
gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland,
utnyttjande av vattenkraft vid krig,
vattenförbund,
Sveriges ekonomiska zon,
verksamhet i Antarktis,
avgasfrågor för motorfordon och arbetsmaskiner,
handel med utsläppsrätter, flexibla mekanismer och andra klimatpolitiska

styrmedel,

strålskydd,
kärnteknisk verksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

atomansvarighet,
planläggning, markanvändning och bebyggelse,
allmänna vatten- och avloppsanläggningar,
byggprodukter, byggnadsverk och till dessa hörande anordningar, i den

mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

byggfelsförsäkring,
statliga investeringsbidrag till klimatinvesteringsprogram.

9.3

Myndigheter m.fl.

Naturvårdsverket,

Kemikalieinspektionen,

4 Ändringen innebär att orden ”förköp av fast egendom” har tagits bort ur förteckningen.

background image

18

SFS 2010:881

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut,
Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning,
Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning,
Stiftelsen för Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid

Lunds universitet,

Stockholms internationella miljöinstitut,
Finsk-svenska gränsälvskommissionen,
Strålsäkerhetsmyndigheten,
de lokala säkerhetsnämnderna vid kärntekniska anläggningar,
Kärnavfallsfonden,
Kärnavfallsrådet,
Statens geotekniska institut,
Boverket,
Lantmäteriet,
Statens va-nämnd,
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande,
Miljöskadeförsäkringens skadenämnd,
Swedesurvey Aktiebolag,
Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet.

10

Näringsdepartementet

10.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

de allmänna riktlinjerna för näringspolitiken och andra övergripande

näringspolitiska frågor,

allmänna frågor om användningen av informationsteknik (IT), i den mån

sådana ärenden inte hör till något annat departement,

infrastruktur för informationsteknik (IT),
elektronisk kommunikation, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

järnvägar, spårvägar och tunnelbanor, postkommunikationer, vägar, broar

och färjor, vägtrafik, fordons utrustning och beskaffenhet, förarbehörighet
samt kommunikationsväsendet i övrigt till lands,

bidrag till kollektiv persontrafik,
upphandling av persontrafik,
transportbidrag,
överlastavgift,
sjöfart, farleder och hamnar, säkerheten på fartyg, åtgärder mot vatten-

förorening från fartyg, befäl på handelsfartyg och fiskefartyg, skeppsmät-
ning, sjökarteverksamhet, lotsning, fyrar, sjöräddning, statens isbrytarverk-
samhet samt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
kanaler samt anställning och mönstring av sjömän,

Världssjöfartsuniversitetet,
luftfart, marktjänster på flygplatser,
transport- och kommunikationsforskning, i den mån sådana ärenden inte

hör till något annat departement,

distribution av radioprogram, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

background image

19

SFS 2010:881

mark och byggnader för Statens järnvägar, Trafikverket, Sjöfartsverket

och Luftfartsverket, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

arbetstid och arbetsmiljö på transportområdet,
tillstånd enligt 8 kap. 37 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) och

6 kap. 11 § andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

tillstånd enligt 2 § fjärde stycket och 9 § lagen (1992:160) om utländska

filialer m.m.,

tillstånd enligt 8 kap. 9 och 30 §§ aktiebolagslagen (2005:551) och 6 kap.

4 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, allt i den mån sådana ären-
den inte hör till något annat departement,

tillstånd enligt 2 kap. 37 § fjärde stycket lagen (1980:1102) om handels-

bolag och enkla bolag samt 4 § lagen (1994:1927) om europeiska ekono-
miska intressegrupperingar,

FN:s organisation för industriell utveckling (UNIDO),
frågor om företag som berör allmänna utvecklingsbetingelser m.m., i den

mån sådana frågor inte hör till något annat departement,

näringsfrihet,
konkurrens- och marknadsfrågor,
offentligt stöd till näringslivet, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

regelförenkling,
regional tillväxtpolitik, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement, samt samordning av sådana ärenden,

EU:s struktur- och regionalpolitik samt frågor rörande regional utveck-

lingsplanering inom EU, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

industriell design,
mineralfrågor, geologisk undersökning,
behovsmotiverad forskning och utveckling samt utveckling av innova-

tionssystem, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

rymdverksamhet och fjärranalysverksamhet, i den mån sådana ärenden

inte hör till något annat departement,

mätteknisk verksamhet,
mått och vikt, ädelmetallkontroll,
patent, skydd för varumärken, mönster och namn,
turism, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
kooperativa frågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

program, elcertifikat och andra styrmedel för energitillförsel och energi-

hushållning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

energiförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

energianvändning med undantag för sådant sektorsvis ansvar för ener-

gihushållning som hör till något annat departement,

energiforskning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat depar-

tement,

kommunal energiplanering,
säkerhet inom elenergiområdet,
beredskap inom energiområdet,

background image

20

SFS 2010:881

dammsäkerhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-

ment.

10.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

järnvägar, spårvägar och tunnelbana samt järnvägs-, spårvägs- och tunnel-

banetrafik,

postkommunikation,
elektronisk kommunikation,
informationsteknik (IT), i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

vägar och vägtrafik,
vägavgifter,
sjöfart, säkerheten på fartyg, åtgärder mot vattenförorening från fartyg,
luftfart, marktjänster på flygplatser,
utredning av olyckor,
arbetstid och arbetsmiljö på transportområdet,
mineralhantering, kontinentalsockeln, sand-, grus- och stentäkt inom vissa

allmänna vattenområden,

näringspolitiska frågor i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

konkurrensförhållanden i näringsverksamhet,
näringsfrihet,
regelförenkling,
regionala tillväxtfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

EU:s struktur- och regionalpolitik, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

mått, vikt, ädelmetallkontroll,
utländska filialer,
program, elcertifikat och andra styrmedel för energitillförsel och energi-

hushållning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

energiförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat de-

partement,

elektriska anläggningar, andra anläggningar för energiändamål eller en-

ergi i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

civilt totalförsvar när det gäller energi.
Lagstiftning av civillags natur i transporträttsliga frågor liksom lagen

(1951:649) om straff för vissa trafikbrott hör dock till Justitiedepartementet.

10.3 Myndigheter m.fl.

Post- och telestyrelsen,

Statens järnvägar,
Trafikverket,
Rikstrafiken,
Statens väg- och transportforskningsinstitut,
Sjöfartsverket,
Rederinämnden,

background image

21

SFS 2010:881

Luftfartsverket,
Transportstyrelsen,
Trafikanalys,
Konkurrensverket,
Sveriges geologiska undersökning,
Rymdstyrelsen,
Patent- och registreringsverket,
Patentbesvärsrätten,
Bolagsverket,
Svenska skeppshypotekskassan,
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien,
AB Terminologicentrum TNC,
Svensk förening för informationsspecialister,
regionala utvecklingsbolag,
Stiftelsen Norrlandsfonden,
Stiftelsen Industrifonden,
Verket för innovationssystem,
Oljekrisnämnden,
Affärsverket svenska kraftnät,
Elsäkerhetsverket,
Statens energimyndighet,
Energimarknadsinspektionen,
Tillväxtverket,
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser,
av staten helt eller delvis ägda bolag som inte hör till något annat departe-

ment.

11

Integrations- och jämställdhetsdepartementet

11.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

medborgarnas inflytande och delaktighet i samhället, i den mån sådana

ärenden inte hör till något annat departement,

demokrati och allmänna val, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

samordning och utveckling av frågor om de mänskliga rättigheterna på

nationell nivå, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-
ment,

diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sex-
uell läggning eller ålder, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

främlingsfientlighet, rasism, homofobi och andra former av intolerans, i

den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

frågor på nationell nivå om situationen för homo-, bi- och transsexuella

och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck, i den mån såda-
na ärenden inte hör till något annat departement, samt samordning och
utveckling av sådana frågor,

background image

22

SFS 2010:881

nationella minoriteter i Sverige, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement, samt samordning och utveckling av sådana frågor,

allmänna frågor om folkrörelsers, föreningars och liknande samman-

slutningars förutsättningar,

bidrag till allmänna samlingslokaler,
samordning och utveckling av ungdomspolitiska frågor,
invandrares etablering i det svenska samhället, i den mån sådana ärenden

inte hör till något annat departement,

samordning och utveckling av integrationspolitiska frågor,
svenskt medborgarskap,
översättare och tolkar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

urban utveckling,
marknadsföring, konsumentinformation, konsumentinflytande i standardi-

seringsarbetet, resegarantier samt konsumentskydd och konsumentpolitiska
frågor i övrigt, i den mån sådana frågor inte hör till något annat departement,

samordning och utveckling av jämställdhetspolitiska frågor.

11.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sex-
uell läggning eller ålder, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

nationella minoriteter i Sverige, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

invandrares etablering i det svenska samhället och andra integra-

tionspolitiska frågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

svenskt medborgarskap,
översättare och tolkar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

marknadsföring, konsumentinformation, konsumentinflytande i standardi-

seringsarbetet, resegarantier samt konsumentskydd och konsumentpolitiska
frågor i övrigt, i den mån sådana frågor inte hör till något annat departement.

11.3 Myndigheter m.fl.

Diskrimineringsombudsmannen,

Nämnden mot diskriminering,
Ungdomsstyrelsen,
Marknadsdomstolen,
Konsumentverket med Konsumentombudsmannen,
Allmänna reklamationsnämnden,
Fastighetsmäklarnämnden,
Resegarantinämnden,
Miljömärkning Sverige AB.

background image

23

SFS 2010:881

12

Kulturdepartementet

12.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

idrott,
ersättningar och bidrag till konstnärer,
teater, dans och musik,
bibliotek,
arkitektur, form, design och bildkonst,
bidrag till icke-statliga kulturlokaler och till konstnärlig utsmyckning,
hemslöjd,
arkiv,
kulturmiljö,
museer,
film och videogram,
dagspress och tidskrifter,
litteratur,
radio och television,
stöd till regional kulturverksamhet,
nya medietjänster,
insatser mot skadliga inslag i medier,
svenska språket,
internationellt kulturellt samarbete,
allt i den mån ovannämnda ärenden inte hör till något annat departement,
förlängning av fideikommiss eller inlösen av fideikommissegendom av

kulturhistoriska skäl,

trossamfund,
begravningsväsendet.

12.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

idrott,
arkivfrågor,
kulturmiljöfrågor,
förhandsgranskning av filmer och videogram,
radio och television med undantag av lagstiftning om missbruk av yttran-

defriheten,

svenska språket,
bibliotek, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
trossamfund,
begravningsväsendet.

12.3 Myndigheter m.fl.

5

Statens kulturråd,

Konstnärsnämnden,
Styrelsen för Sveriges författarfond,

5 Ändringen innebär bl.a. att Taltidningsnämnden har tagits bort ut förteckningen.

background image

24

SFS 2010:881

Riksteatern,
Stiftelsen Svenska rikskonserter,
regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner,
Musikaliska akademien,
länsbibliotek,
Statens konstråd,
Akademien för de fria konsterna,
Stiftelsen Framtidens kultur,
Nämnden för hemslöjdsfrågor,
Riksarkivet,
Institutet för språk och folkminnen,
Riksantikvarieämbetet,
Statens historiska museer,
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien,
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde,
Moderna museet,
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska

museet,

Naturhistoriska riksmuseet,
Statens maritima museer,
Statens försvarshistoriska museer,
Statens museer för världskultur,
Arkitekturmuseet,
Statens musiksamlingar,
Stiftelsen Nordiska museet,
Stiftelsen Tekniska museet,
Stiftelsen Skansen,
Stiftelsen Arbetets museum,
regionala museer,
övriga museer som inte hör till något annat departement,
Riksutställningar,
Statens biografbyrå,
Stiftelsen Svenska filminstitutet,
Presstödsnämnden,
Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur,
stiftelser med kulturella ändamål som departementet eller myndighet som

hör till departementet ska tillgodose,

Talboks- och punktskriftsbiblioteket,
Myndigheten för radio och tv,
Nämnden för statligt stöd till trossamfund,
Forum för levande historia,
Kungliga Operan Aktiebolag,
Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag,
Voksenåsen A/S.

background image

25

SFS 2010:881

13

Arbetsmarknadsdepartementet

13.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

arbetsförmedling, arbetsmarknadspolitiska program och andra arbets-

marknadspolitiska frågor, arbetslöshetsersättning,

arbetsanpassning, arbetslivsinriktad rehabilitering samt andra arbets-

marknadspolitiska frågor som gäller personer med funktionshinder som
medför nedsatt arbetsförmåga,

statlig lönegaranti vid konkurs,
arbetsmiljö och arbetstid, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

arbetsrätt och andra arbetslivsfrågor för arbetsmarknaden i dess helhet,

utom såvitt avser särskilda bestämmelser om offentlig anställning,

Internationella arbetsorganisationen (ILO),
Europeiska sociala stadgan,
utveckling inom arbetslivsområdet,
EU:s strukturpolitik avseende Europeiska socialfonden inom EU:s struk-

turfonder.

13.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

arbetsförmedling, arbetsmarknadspolitik, arbetslöshetsersättning,
arbetsanpassning, arbetslivsinriktad rehabilitering och andra arbets-

marknadspolitiska frågor som gäller personer med funktionshinder som
medför nedsatt arbetsförmåga,

statlig lönegaranti vid konkurs,
arbetsmiljö och arbetstid, i den mån sådana ärenden inte hör till något an-

nat departement,

förhandlingar, kollektivavtal, facklig verksamhet, medbestämmande,

styrelserepresentation för de anställda samt andra kollektivt arbetsrättsliga
frågor,

anställningsskydd, ledighet från anställning, semester och andra frågor om

enskilda anställningsavtal, utom såvitt avser särskilda bestämmelser om
offentlig anställning,

arbetstagares uppfinningar,
arbetstvister,
EU:s strukturpolitik avseende Europeiska socialfonden inom EU:s struk-

turfonder.

13.3 Myndigheter m.fl.

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet),

Arbetsförmedlingen,
Stiftelsen utbildning Nordkalotten,
Arbetsmiljöverket,
Arbetsdomstolen,
Medlingsinstitutet,
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar,

background image

26

SFS 2010:881

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Nämnden för styrelserepresentationsfrågor,
ILO-kommittén,
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering,
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

;