SFS 2010:882 Lag om ändring i miljöbalken

100882.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om miljöbalken
dels att 16 kap. 5 § ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 5 kap. 2 och 3 §§ ska utgå,
dels att 2 kap. 7 §, 5 kap. 3, 4, 6 och 9 §§, 6 kap. 7 och 21 §§, 7 kap. 19 §,

16 kap. 8 och 13 §§ och 24 kap. 5 § ska ha följande lydelse.

2 kap.

7 §

2

Kraven i 2−5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det

inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild
hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört
med kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om en totalförsvars-
verksamhet eller en åtgärd som behövs för totalförsvaret, ska vid avväg-
ningen hänsyn tas även till detta förhållande.

Trots första stycket ska de krav ställas som behövs för att följa en miljö-

kvalitetsnorm som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1. Om det finns ett åt-
gärdsprogram som har fastställts för att följa normen, ska det vara väg-
ledande för bedömningen av behovet.

Vid prövning av tillåtlighet, tillstånd, godkännande eller dispens för en

verksamhet eller åtgärd som ger en ökad förorening eller störning och kan
antas på ett inte obetydligt sätt bidra till att en miljökvalitetsnorm som avses
i 5 kap. 2 § första stycket 1 inte följs, får verksamheten eller åtgärden vid
avvägningen enligt första och andra styckena tillåtas om den

1. är förenlig med ett åtgärdsprogram som har fastställts för att följa

normen,

2. förenas med villkor om att vidta eller bekosta kompenserande åtgärder

som ökar möjligheterna att följa normen i en utsträckning som inte är obe-
tydlig, eller

3. trots att den försvårar möjligheterna att följa miljökvalitetsnormen på

kort sikt eller i ett litet geografiskt område, kan antas ge väsentligt ökade
förutsättningar att följa normen på längre sikt eller i ett större geografiskt
område.

1 Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353.

2 Senaste lydelse 2006:1014.

SFS 2010:882
Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:882

5 kap.

3 §

Myndigheter och kommuner ska ansvara för att miljökvalitetsnormer

följs.

4 §

3

Om det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm, ska regeringen eller

den eller de myndigheter eller kommuner som regeringen bestämmer
upprätta ett förslag till åtgärdsprogram.

Om en miljökvalitetsnorm för ett geografiskt område inte kan följas på

grund av att miljön påverkas av en verksamhet som ligger utanför området,
ska ett förslag till åtgärdsprogram upprättas för hela det område där stör-
ningar som påverkar möjligheten att följa normen förekommer.

Den som upprättar förslaget ska
1. genom kungörelse i ortstidning eller på annat sätt ge de myndigheter,

kommuner, organisationer, verksamhetsutövare, allmänheten och övriga
som berörs av åtgärdsprogrammet tillfälle under minst två månader att
lämna synpunkter på förslaget, och

2. i en särskild sammanställning redovisa synpunkterna och hur hänsyn

tas till dem samt foga sammanställningen till de övriga handlingarna i
ärendet.

6 §

4

Ett åtgärdsprogram får omfatta all verksamhet och alla åtgärder som

kan påverka möjligheten att följa miljökvalitetsnormer.

Programmet ska innehålla
1. uppgifter om den eller de miljökvalitetsnormer som ska följas,
2. uppgifter om de åtgärder som myndigheter eller kommuner behöver

vidta för att miljökvalitetsnormerna ska följas, vilka myndigheter eller
kommuner som behöver vidta åtgärderna och när åtgärderna behöver vara
genomförda,

3. uppgifter om hur krav på förbättringar ska fördelas mellan olika typer

av källor som påverkar möjligheterna att följa miljökvalitetsnormerna och
mellan olika åtgärder som avses i 2,

4. i fråga om åtgärder för att följa en miljökvalitetsnorm som avses i 2 §

första stycket 1, uppgifter om den förbättring som var och en av åtgärderna
bedöms medföra och hur åtgärderna tillsammans bedöms bidra till att
normen följs,

5. de uppgifter som i övrigt behövs till följd av Sveriges medlemskap i

Europeiska unionen, och

6. en analys av programmets konsekvenser från allmän och enskild syn-

punkt och hur åtgärderna enligt 2 är avsedda att finansieras.

Ett åtgärdsprogram ska omprövas vid behov, dock minst vart sjätte år.

9 §

5

Regeringen ska, i samband med att föreskrifter enligt 1 § meddelas,

även besluta vilka som ska kontrollera att en miljökvalitetsnorm följs.

3 Senaste lydelse 2003:890.

4 Senaste lydelse 2003:890.

5 Senaste lydelse 2002:175.

background image

3

SFS 2010:882

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om provtagning och andra metoder för att kontrollera att en mil-
jökvalitetsnorm följs samt om godkännande av mätmetoder och mätut-
rustning.

6 kap.

7 §

6

Miljökonsekvensbeskrivningen ska, i den utsträckning det behövs

med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning, innehålla
de uppgifter som behövs för att uppfylla syftet enligt 3 §.

Om verksamheten eller åtgärden omfattas av samrådskravet i 4 § första

stycket 2, ska miljökonsekvensbeskrivningen alltid innehålla

1. en beskrivning av verksamheten eller åtgärden med uppgifter om loka-

lisering, utformning och omfattning,

2. en beskrivning av de åtgärder som planeras för att skadliga verkningar

ska undvikas, minskas eller avhjälpas och hur det ska undvikas att verksam-
heten eller åtgärden medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap.
inte följs,

3. de uppgifter som krävs för att påvisa och bedöma den huvudsakliga

inverkan på människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och
vatten samt andra resurser som verksamheten eller åtgärden kan antas
medföra,

4. en redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt

alternativa utformningar tillsammans med dels en motivering varför ett visst
alternativ har valts, dels en beskrivning av konsekvenserna av att verksam-
heten eller åtgärden inte kommer till stånd, och

5. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1–4.
När en miljökonsekvensbeskrivning ska redovisa alternativa utformningar

enligt andra stycket 4 får länsstyrelsen, inom ramen för samrådsförfarandet,
ställa krav på att även andra jämförbara sätt att nå samma syfte ska redo-
visas.

För verksamheter eller åtgärder som kan antas påverka miljön i ett natur-

område som har förtecknats enligt 7 kap. 27 § första stycket 1 eller 2 ska en
miljökonsekvensbeskrivning alltid innehålla de uppgifter som behövs för
prövningen enligt 7 kap. 28 b och 29 §§. Om miljökonsekvensbeskrivningen
har upprättats enbart för en prövning enligt 7 kap. 28 b och 29 §§, behöver
beskrivningen endast innehålla de uppgifter som behövs för den prövningen.

21 §

7

Regeringen får i ett visst fall besluta att en eller flera kommuner ska

redovisa till regeringen eller någon annan myndighet hur kommunen eller
kommunerna i sin planering enligt plan- och bygglagen (1987:10) avser att

1. genomföra ett åtgärdsprogram enligt 5 kap. 5 § eller på annat sätt skapa

förutsättningar för att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. följs, och

2. tillgodose ett intresse som rör hushållningen med mark och vatten

enligt 3 och 4 kap.

Statliga myndigheter ska anmäla till regeringen om det uppkommer behov

av en sådan redovisning.

6 Senaste lydelse 2009:652.

7 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2004:606.

background image

4

SFS 2010:882

7 kap.

19 §

Ett större mark- eller vattenområde får av regeringen förklaras som

miljöskyddsområde, om det krävs särskilda föreskrifter på grund av att om-
rådet eller en del av området är utsatt för föroreningar eller på annat sätt
innebär att en miljökvalitetsnorm inte följs.

16 kap.

8 §

Om två eller flera som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet

kommer överens om att vidta åtgärder för att förebygga eller motverka
olägenheter för människors hälsa och miljön, får villkor som avses i 2 §
andra stycket omfatta två eller flera verksamheter. Som förutsättning för
detta gäller att möjligheterna att följa miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. ökar
eller att fördelar från hälso- och miljösynpunkt uppnås på något annat sätt.

Frågor enligt första stycket får avgöras genom gemensamt beslut om till-

stånd som innehåller villkor för verksamheterna eller genom skilda beslut
med gemensamma villkor.

13 §

8

Överklagbara domar och beslut om tillstånd, godkännande eller

dispens enligt denna balk, om upphävande av skydd av områden enligt
7 kap. eller om tillsyn enligt 10 kap. eller i sådana frågor enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av balken, får överklagas av en ideell förening
eller en annan juridisk person som

1. har till huvudsakligt ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljö-

skyddsintressen,

2. inte är vinstdrivande,
3. har bedrivit verksamhet i Sverige under minst tre år, och
4. har minst 100 medlemmar eller på annat sätt visar att verksamheten har

allmänhetens stöd.

Rätten att överklaga enligt första stycket gäller även om överklagandet

enbart avser ett villkor eller en annan bestämmelse i domen eller beslutet och
även om domen eller beslutet är resultatet av en prövning enligt 22 kap.
26 §, 24 kap. 2, 3, 5, 6 eller 8 § denna balk eller en prövning enligt 7 kap. 13,
14 eller 16 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vatten-
verksamhet. Rätten att överklaga enligt första stycket gäller dock inte domar
och beslut som rör Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materiel-
verk eller Försvarets radioanstalt.

Den som vill överklaga med stöd av första eller andra stycket ska göra det

innan tiden för överklagande har gått ut för parterna och sakägarna.

8 Senaste lydelse 2009:532.

background image

5

SFS 2010:882

24 kap.

5 §

9

I fråga om miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet får till-

ståndsmyndigheten ompröva tillstånd när det gäller en bestämmelse om
tillåten produktionsmängd eller annan liknande bestämmelse om verksam-
hetens omfattning, samt ändra eller upphäva villkor eller andra bestämmel-
ser eller meddela nya sådana

1. när, från det tillståndsbeslutet vann laga kraft, det förflutit tio år eller

den kortare tid som, på grund av vad som följer av Sveriges medlemskap i
Europeiska unionen, föreskrivs av regeringen eller den myndighet som re-
geringen bestämmer,

2. om verksamheten med någon betydelse medverkar till att en miljökvali-

tetsnorm inte följs,

3. om den som har sökt tillståndet har vilselett tillståndsmyndigheten ge-

nom att lämna oriktiga uppgifter eller låta bli att lämna uppgifter av be-
tydelse för tillståndet eller villkoren,

4. när tillståndet eller villkor som gäller för verksamheten inte har följts,
5. om det genom verksamheten uppkommit en olägenhet av någon be-

tydelse som inte förutsågs när verksamheten tilläts,

6. om förhållandena i omgivningen har ändrats väsentligt,
7. om en från hälso- eller miljösynpunkt väsentlig förbättring kan uppnås

med användning av någon ny process- eller reningsteknik,

8. om användandet av någon ny teknik för mätning eller uppskattning av

förorening eller annan störning skulle medföra väsentligt bättre förutsätt-
ningar för att kontrollera verksamheten,

9. om verksamheten helt eller till väsentlig del är förlagd inom ett område

där förbud råder enligt föreskrift eller beslut med stöd av 9 kap. 4 §,

10. för att förbättra en anläggnings säkerhet,
11. om det visar sig att anordningar som har vidtagits eller villkor som har

meddelats till skydd för fisket med stöd av 11 kap. 8 § eller enligt 6 kap. 5 §
lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet är
mindre ändamålsenliga, eller

12. om det kan antas att en säkerhet som ställts enligt 9 kap. 6 a §, 15 kap.

34 § eller 16 kap. 3 § inte längre är tillräcklig eller är större än vad som
behövs.

Ändringstillstånd som avses i 16 kap. 2 § får förenas med bestämmelser

om ändringar i villkor som tidigare har meddelats för de delar av verksam-
heten som inte omfattas av ändringen, om de tidigare villkoren har ett sam-
band med ändringen.

Ändringstillstånd som avses i 16 kap. 2 § får trots bestämmelserna i första

stycket omprövas i samband med att ett tillstånd som omfattar hela verksam-
heten omprövas.

I fall som avses i första stycket 5 får tillståndsmyndigheten också besluta

om andra åtgärder som behövs för att förebygga eller minska olägenheter för
framtiden.

9 Senaste lydelse 2007:660.

background image

6

SFS 2010:882

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Tillståndsmyndigheten får inte med stöd av denna paragraf meddela så

ingripande villkor eller andra bestämmelser att verksamheten inte längre kan
bedrivas eller att den avsevärt försvåras.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)