SFS 2010:883 Lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

100883.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1966:314) om
kontinentalsockeln;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 a och 4 a §§ lagen (1966:314)

om kontinentalsockeln ska ha följande lydelse.

3 a §

2

Vid prövning av tillstånd att utforska kontinentalsockeln eller att ut-

vinna naturtillgångar från den tillämpas 2 kap. och 5 kap. 3 § miljöbalken.

Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder

finns i 7 kap. 28 a–29 b §§ miljöbalken.

Vid prövning av tillstånd att utvinna naturtillgångar från kontinental-

sockeln tillämpas dessutom 3 och 4 kap. miljöbalken.

En miljökonsekvensbeskrivning ska ingå i en ansökan om tillstånd att

genom borrning eller sprängning utforska kontinentalsockeln eller att
utvinna naturtillgångar från den. I fråga om förfarandet, kraven på miljö-
konsekvensbeskrivningar samt planer och planeringsunderlag gäller 6 kap.
miljöbalken.

4 a §

3

Ett tillstånd får förenas med ytterligare eller ändrade villkor, om det

genom verksamheten har uppkommit en olägenhet av någon betydelse som
inte förutsågs när tillståndet meddelades eller om verksamheten med någon
betydelse medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken
inte följs.

Med stöd av denna paragraf får inte meddelas så ingripande villkor att

verksamheten inte längre kan bedrivas eller att den avsevärt försvåras.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353.

2 Senaste lydelse 2001:438.

3 Senaste lydelse 2010:92.

SFS 2010:883

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010