SFS 2010:884 Lag om ändring i väglagen (1971:948)

100884.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i väglagen (1971:948);

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 a och 75 a §§ väglagen

(1971:948) ska ha följande lydelse.

3 a §

2

Vid prövning av ärenden enligt denna lag ska 2�4 kap. och 5 kap.

3 § miljöbalken tillämpas. Upprättande av arbetsplan enligt denna lag ska då
jämställas med meddelande av tillstånd enligt miljöbalken.

75 a §

3

Trafikverkets beslut i fråga om fastställelse av en arbetsplan för

väg får överklagas av en sådan ideell förening eller annan juridisk person
som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353.

2 Senaste lydelse 1998:832.

3 Senaste lydelse 2010:92.

SFS 2010:884

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010