SFS 2010:885 Lag om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar

100885.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1978:160) om vissa
rörledningar;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 och 7 §§ lagen (1978:160) om

vissa rörledningar ska ha följande lydelse.

4 §

2

Koncession får meddelas endast om det från allmän synpunkt är lämp-

ligt att ledningen dras fram och används och sökanden är lämplig att utöva
verksamhet som avses med koncessionen.

Koncession får inte strida mot en detaljplan eller områdesbestämmelser.

Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre
avvikelser göras.

Vid koncessionsprövning ska 2–4 kap. och 5 kap. 3 § miljöbalken tilläm-

pas.

En miljökonsekvensbeskrivning ska ingå i en ansökan om koncession.

När det gäller förfarandet, kraven på miljökonsekvensbeskrivningen samt
planer och planeringsunderlag gäller 6 kap. miljöbalken. Vad som där före-
skrivs om tillståndsmyndighet ska gälla regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer.

7 §

3

Uppkommer genom verksamhet för vilken koncession har meddelats

enligt denna lag en olägenhet av någon betydelse som inte förutsågs när
koncessionen meddelades eller medverkar verksamheten med någon
betydelse till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,
får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriva
ytterligare eller ändrade villkor för att förebygga eller minska olägenheten
för framtiden.

Villkor enligt första stycket får inte vara så ingripande att verksamheten

inte längre kan bedrivas eller att den avsevärt försvåras.

1 Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353.

2 Senaste lydelse 1998:826.

3 Senaste lydelse 1998:826.

SFS 2010:885

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:885

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)