SFS 2010:886 Lag om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

100886.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:742px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1983:293) om inr�ttande, <br/>utvidgning och avlysning av allm�n farled och <br/>allm�n hamn;</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 juli 2010.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 a och 4 a �� lagen (1983:293)</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">om inr�ttande, utvidgning och avlysning av allm�n farled och allm�n hamn<br/>ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid pr�vning av �renden enligt denna lag ska 24 kap. och 5 kap.</p> <p style="position:absolute;top:528px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">3 � milj�balken till�mpas.</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:561px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft10">Beslut enligt 1 och 2 �� f�r �verklagas av en s�dan ideell f�rening</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">eller annan juridisk person som avses i 16 kap. 13 � milj�balken. </p> <p style="position:absolute;top:617px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 september 2010.</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">TOBIAS BILLSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Henrik Matz<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353.</p> <p style="position:absolute;top:1024px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 1998:868.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2008:1348.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:886</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1983:293) om inr�ttande,
utvidgning och avlysning av allm�n farled och
allm�n hamn;

utf�rdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 a och 4 a �� lagen (1983:293)

om inr�ttande, utvidgning och avlysning av allm�n farled och allm�n hamn
ska ha f�ljande lydelse.

1 a �

2

Vid pr�vning av �renden enligt denna lag ska 24 kap. och 5 kap.

3 � milj�balken till�mpas.

4 a �

3

Beslut enligt 1 och 2 �� f�r �verklagas av en s�dan ideell f�rening

eller annan juridisk person som avses i 16 kap. 13 � milj�balken.

Denna lag tr�der i kraft den 1 september 2010.

P� regeringens v�gnar

TOBIAS BILLSTR�M

Henrik Matz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353.

2 Senaste lydelse 1998:868.

3 Senaste lydelse 2008:1348.

SFS 2010:886

Utkom fr�n trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;