SFS 2010:886 Lag om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

100886.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1983:293) om inrättande,
utvidgning och avlysning av allmän farled och
allmän hamn;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 a och 4 a §§ lagen (1983:293)

om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn
ska ha följande lydelse.

1 a §

2

Vid prövning av ärenden enligt denna lag ska 2�4 kap. och 5 kap.

3 § miljöbalken tillämpas.

4 a §

3

Beslut enligt 1 och 2 §§ får överklagas av en sådan ideell förening

eller annan juridisk person som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Henrik Matz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353.

2 Senaste lydelse 1998:868.

3 Senaste lydelse 2008:1348.

SFS 2010:886

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010