SFS 2010:887 Lag om ändring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter

100887.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1985:620) om vissa
torvfyndigheter;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 och 14 §§ lagen (1985:620) om

vissa torvfyndigheter ska ha följande lydelse.

7 §

2

Koncession får meddelas endast om det från allmän synpunkt är

lämpligt att verksamheten kommer till stånd och sökanden från sådan syn-
punkt är lämplig att bedriva verksamheten.

Koncession får inte strida mot en detaljplan eller områdesbestämmelser.

Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre
avvikelser göras.

Vid koncessionsprövning ska bestämmelserna i 2�4 kap. och 5 kap. 3 §

miljöbalken tillämpas.

Vid prövning av bearbetningskoncession ska man därutöver tillämpa

bestämmelserna i 6 kap., 9 kap. 6 c och 6 d §§ och 16 kap. 12 § första
stycket 1 och 13 § miljöbalken, bestämmelserna i 1�3 kap. och 7 kap. 21�27
och 29 §§ lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksam-
het samt föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser.

Bearbetningskoncession får meddelas endast om det görs sannolikt att

fyndigheten kan tillgodogöras ekonomiskt.

14 §

3

Länsstyrelsen får förena koncessionen med ytterligare eller ändrade

villkor, om det genom verksamheten har uppkommit en olägenhet av någon
betydelse som inte förutsågs när koncessionen meddelades eller om verk-
samheten med någon betydelse medverkar till att en miljökvalitetsnorm en-
ligt 5 kap. miljöbalken inte följs.

Villkor enligt första stycket får inte vara så ingripande att verksamheten

inte längre kan bedrivas eller att den avsevärt försvåras.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

1 Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353.

2 Senaste lydelse 2009:650.

3 Senaste lydelse 1998:825.

SFS 2010:887

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:887

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)