SFS 2010:889 Lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

100889.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i strålskyddslagen (1988:220);

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 22 a § strålskyddslagen (1988:220)

ska ha följande lydelse.

22 a §

2

Vid prövning av ärenden enligt denna lag eller vid meddelande av

villkor med stöd av 27 § ska 5 kap. 3 § miljöbalken tillämpas. Ett tillstånd
eller dispens som medverkar till att en miljökvalitetsnorm som avses i 5 kap.
2 § första stycket 1 miljöbalken inte följs får meddelas endast om tillståndet
förenas med de krav som behövs för att följa normen eller om det finns en
sådan förutsättning för tillstånd som anges i 2 kap. 7 § tredje stycket miljö-
balken.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva

att det i ärenden om tillstånd enligt denna lag ska upprättas en miljö-
konsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken som möjliggör en samlad
bedömning av en planerad anläggnings, verksamhets eller åtgärds inverkan på
människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten samt andra
resurser.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353.

2 Senaste lydelse 1998:841.

SFS 2010:889

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010