SFS 2010:890 Lag om ändring i minerallagen (1991:45)

100890.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i minerallagen (1991:45);

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 kap. 4 a § minerallagen

(1991:45) ska ha följande lydelse.

16 kap.

4 a §

2

Bergmästarens beslut i fråga om bearbetningskoncession får över-

klagas av en sådan ideell förening eller annan juridisk person som avses i
16 kap. 13 § miljöbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353.

2 Senaste lydelse 2005:188.

SFS 2010:890

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010