SFS 2010:891 Lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

100891.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges
ekonomiska zon;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 a och 6 §§ lagen (1992:1140) om

Sveriges ekonomiska zon ska ha följande lydelse.

5 a §

2

Ett tillstånd får förenas med ytterligare eller ändrade villkor, om det

genom verksamheten har uppkommit en olägenhet av någon betydelse som
inte förutsågs när tillståndet meddelades eller om verksamheten med någon
betydelse medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken
inte följs.

Med stöd av denna paragraf får inte meddelas så ingripande villkor att

verksamheten inte längre kan bedrivas eller att den avsevärt försvåras.

6 §

3

Vid prövning av tillstånd ska 2�4 kap. och 5 kap. 3 § miljöbalken

tillämpas.

En miljökonsekvensbeskrivning ska ingå i en ansökan om tillstånd. I fråga

om förfarandet, kraven på miljökonsekvensbeskrivningar samt planer och
planeringsunderlag ska 6 kap. miljöbalken tillämpas på samma sätt som om
ansökan avser en verksamhet i Sverige. Det som sägs om länsstyrelsen ska
då gälla länsstyrelsen i det län där Sveriges sjöterritorium är närmast det
område där verksamheten avses att bedrivas.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353.

2 Senaste lydelse 1998:847.

3 Senaste lydelse 2008:832.

SFS 2010:891

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010