SFS 2010:892 Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg

100892.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:742px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:306px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1995:1649) om byggande av <br/>j�rnv�g;</b></p> <p style="position:absolute;top:381px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 juli 2010.</p> <p style="position:absolute;top:417px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 kap. 3 � och 5 kap. 1 a � lagen</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(1995:1649) om byggande av j�rnv�g ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:505px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:503px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:505px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid planl�ggning av j�rnv�g och vid pr�vning av �renden om bygg-</p> <p style="position:absolute;top:523px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">ande av j�rnv�g ska 24 kap. och 5 kap. 3 � milj�balken till�mpas. Fastst�l-<br/>lande av j�rnv�gsplan enligt denna lag ska d� j�mst�llas med meddelande av<br/>tillst�nd enligt milj�balken.</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid planl�ggning, byggande och underh�ll av j�rnv�g ska h�nsyn tas till</p> <p style="position:absolute;top:594px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">b�de enskilda intressen och allm�nna intressen s�som milj�skydd, naturv�rd<br/>och kulturmilj�. En estetisk utformning ska efterstr�vas.</p> <p style="position:absolute;top:656px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:682px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:680px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:682px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft10">Trafikverkets beslut i fr�ga om fastst�llelse av en j�rnv�gsplan f�r</p> <p style="position:absolute;top:700px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">�verklagas av en s�dan ideell f�rening eller annan juridisk person som avses<br/>i 16 kap. 13 � milj�balken.</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 september 2010.</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:824px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">�SA TORSTENSSON</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353.</p> <p style="position:absolute;top:1024px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 1998:850.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2010:93.</p> <p style="position:absolute;top:308px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:892</b></p> <p style="position:absolute;top:334px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1995:1649) om byggande av
j�rnv�g;

utf�rdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 kap. 3 � och 5 kap. 1 a � lagen

(1995:1649) om byggande av j�rnv�g ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.

3 �

2

Vid planl�ggning av j�rnv�g och vid pr�vning av �renden om bygg-

ande av j�rnv�g ska 24 kap. och 5 kap. 3 � milj�balken till�mpas. Fastst�l-
lande av j�rnv�gsplan enligt denna lag ska d� j�mst�llas med meddelande av
tillst�nd enligt milj�balken.

Vid planl�ggning, byggande och underh�ll av j�rnv�g ska h�nsyn tas till

b�de enskilda intressen och allm�nna intressen s�som milj�skydd, naturv�rd
och kulturmilj�. En estetisk utformning ska efterstr�vas.

5 kap.

1 a �

3

Trafikverkets beslut i fr�ga om fastst�llelse av en j�rnv�gsplan f�r

�verklagas av en s�dan ideell f�rening eller annan juridisk person som avses
i 16 kap. 13 � milj�balken.

Denna lag tr�der i kraft den 1 september 2010.

P� regeringens v�gnar

�SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353.

2 Senaste lydelse 1998:850.

3 Senaste lydelse 2010:93.

SFS 2010:892

Utkom fr�n trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;