SFS 2010:893 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

100893.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ellagen (1997:857);

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 8 a § ellagen (1997:857) ska

ha följande lydelse.

2 kap.

8 a §

2

Vid prövning av frågor om meddelande av nätkoncession för linje

ska bestämmelserna i 2–4 kap. och 5 kap. 3 § miljöbalken tillämpas.

En miljökonsekvensbeskrivning ska ingå i en ansökan om nätkoncession

för linje. För förfarandet, kraven på miljökonsekvensbeskrivningen samt
planer och planeringsunderlag gäller 6 kap. miljöbalken.

Trots det som sägs i första och andra styckena behöver frågor som har

prövats i ett mål eller ärende om tillstånd enligt miljöbalken inte prövas på
nytt i ärendet om nätkoncession. Om det i målet eller ärendet om tillstånd
enligt miljöbalken finns en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver de
direkta och indirekta effekter på människors hälsa och miljön som linjen kan
medföra, behöver det inte finnas någon särskild miljökonsekvensbeskrivning
i koncessionsärendet.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353.

2 Senaste lydelse 2009:653.

SFS 2010:893

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010