SFS 2010:894 Lag om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

100894.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:811) om införande av
miljöbalken;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 28 § lagen (1998:811) om

införande av miljöbalken ska ha följande lydelse.

28 §

2

Mål som gäller lagligförklaring enligt 17 § denna lag ska utgöra an-

sökningsmål enligt 21 kap. 1 § miljöbalken.

Reglerna i 16 kap. 13 § miljöbalken om en ideell förenings eller annan

juridisk persons rätt att överklaga gäller även i de fall den överklagbara
domen eller beslutet avser en lagligförklaring.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353.

2 Senaste lydelse 2006:1013.

SFS 2010:894

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010