SFS 2010:896 Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)

100896.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i luftfartslagen (2010:500);

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 6 § och 12 kap. 7 § luftfarts-

lagen (2010:500) ska ha följande lydelse.

6 kap.

6 §

Ett tillstånd enligt 5 § får meddelas endast om flygplatsen är lämplig

från allmän synpunkt. Vid prövningen ska hänsyn särskilt tas till flygsäker-
heten, relationen till övrig luftfart och andra transportslag, totalförsvaret
samt särskilda störningar.

Vid tillståndsprövningen ska 3 och 4 kap. samt 5 kap. 3 § miljöbalken till-

lämpas. Ett tillstånd som medverkar till att en miljökvalitetsnorm som avses
i 5 kap. 2 § första stycket 1 miljöbalken inte följs får meddelas endast om
tillståndet förenas med de krav som behövs för att följa normen eller om det
finns en sådan förutsättning för tillstånd som anges i 2 kap. 7 § tredje stycket
miljöbalken.

Ett tillstånd får inte meddelas i strid mot en detaljplan eller områdes-

bestämmelser. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas,
får dock mindre avvikelser göras.

12 kap.

7 §

En förvaltningsmyndighets beslut om tillstånd att inrätta och driva

flygplatser får överklagas av en sådan ideell förening eller annan juridisk
person som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353.

SFS 2010:896

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010