SFS 2010:898 Lag om ändring i miljöbalken

100898.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 4 § och 16 kap. 12 § miljö-

balken ska ha följande lydelse.

1 kap.

4 §

I fråga om viss miljöfarlig verksamhet och viss vattenverksamhet

gäller särskilda bestämmelser enligt lagen (2010:897) om gränsälvsöverens-
kommelse mellan Sverige och Finland, lagen (1974:268) med anledning av
miljöskyddskonventionen den 19 februari 1974 mellan Danmark, Finland,
Norge och Sverige och lagen (1929:404) om giltighet här i riket av svensk-
norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929.

16 kap.

12 §

Överklagbara domar eller beslut får överklagas av

1. den som domen eller beslutet angår, om avgörandet har gått honom

eller henne emot,

2. en lokal arbetstagarorganisation som organiserar arbetstagare i den

verksamhet som avses med beslutet, såvitt avser domar och beslut i frågor
om tillstånd till miljöfarlig verksamhet,

3. en central arbetstagarorganisation enligt lagen (1976:580) om med-

bestämmande i arbetslivet, motsvarande organisation på arbetsgivarsidan
samt en sammanslutning av konsumenter, såvitt avser beslut som en läns-
styrelse eller en central förvaltningsmyndighet har meddelat med stöd av
bemyndigande enligt 14 kap., förutsatt att beslutet inte avser ett särskilt fall,
och

4. den myndighet, kommunala nämnd eller annan som enligt vad som är

särskilt föreskrivet i balken, i föreskrifter meddelade med stöd av balken
eller i lagen (2010:897) om gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och
Finland har rätt att överklaga.

Denna paragraf innebär inte någon inskränkning av rätten att överklaga

enligt bestämmelser i rättegångsbalken.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

1 Prop. 2009/10:212, bet. 2009/10:MJU23, rskr. 2009/10:347.

SFS 2010:898

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:898

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)