SFS 2010:901 Lag om ändring i fiskelagen (1993:787)

100901.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fiskelagen (1993:787);

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om fiskelagen (1993:787)

dels att 3, 7, 17�19, 34 och 37 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 18 a §, samt närmast före

18 a § en ny rubrik av följande lydelse.

3 §

2

I denna lag avses med Torneälvens fiskeområde

1. Könkämäälven och Muonioälven samt den del av Torneälven och de

sjöar i vilka riksgränsen mellan Sverige och Finland löper (gränsälvarna),

2. de vattendrag som är sidogrenar till gränsälvarna, dock inte biflöden,
3. Torneälvens mynningsgrenar, och
4. den del av Bottenviken som ligger norr om och inom en linje från

Haparanda hamn över Skomakarens nordostligaste punkt, Ylikaris ostligaste
punkt, Sarvenkatajas nordligaste punkt och därifrån i rakt ostlig riktning till
riksgränsen samt därifrån söderut längs riksgränsen till Torneå och Kemi
kommungräns och vidare i nordostlig riktning längs kommungränsen till
fastlandet. Regeringen meddelar föreskrifter om koordinater för de bryt-
ningspunkter som avgränsar fiskeområdet.

Med älvområdet avses den del av Torneälvens fiskeområde som ligger

norr om älvmynningen, bestämd som en rät linje dragen mellan spetsen av
Hellälä norra udde på den finska sidan och udden Virtakari på den svenska
sidan samt norr om en rät linje dragen genom sydspetsen på Oxö och Palo-
saari. Med havsområdet avses den del av fiskeområdet som ligger söder om
denna linje.

Denna lag ska inte tillämpas i den mån den strider mot föreskrifter som

har meddelats med stöd av 7 eller 8 kap. miljöbalken.

Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder

finns i 7 kap. 28 a�29 b §§ miljöbalken.

Om samernas rätt till fiske i vissa delar av landet och om fiskevårdsom-

råden gäller särskilda bestämmelser.

7 §

Med fast redskap menas

1. fiskebyggnad, och
2. fiskeredskap med ledarm, om redskapet är fastsatt vid bottnen eller

stranden och avses stå kvar i mer än två dygn i följd.

1 Prop. 2009/10:212, bet. 2009/10:MJU23, rskr. 2009/10:347.

2 Senaste lydelse 2001:445.

SFS 2010:901

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:901

Med rörligt redskap avses fiskeredskap som inte är fast redskap.
Med handredskap avses spö, pilk och liknande rörligt redskap som är

utrustat med lina och högst tio krokar.

I Torneälvens fiskeområde avses med
1. fast redskap: redskap med ledarm, såsom laxfälla och storryssja, avsett

att användas på samma ställe under minst två dygn,

2. småryssja: en till bottnen nedtyngd ryssja med en båghöjd lägre än

1,0 meter och där ingen del är högre än 1,5 meter,

3. förankrade nät: nät som med ankare, tyngder eller sin egen vikt sätts på

eller förankras vid eller ovanför bottnen och som inte driver med vattnet,

4. flytnät: nät som driver med strömmen,
5. kullenät (kolknot): not som är fäst vid båt,
6. drag: konstgjorda beten, wobbler, flugor eller därmed jämförbara lock-

medel som är försedda med krokar och som med sina rörelser, färger eller
former lockar fisken att hugga,

7. handredskap: spö, pilk eller liknande rörligt redskap som är utrustat

med lina och drag eller krok, samt

8. naturliga beten: levande eller avlivade beten och luktpreparat.

17 §

I varje gren av ett vattendrag eller ett sund där fisken har sin gång ska

det finnas en fiskådra i det djupaste vattnet. Fiskådran utgör en sjättedel av
vattnets bredd vid vanligast förekommande lågt vattenstånd. Vid vatten-
dragets inlopp och mynning och vid ett sunds ändpunkter sträcker sig fisk-
ådran med oförändrad bredd vidare trehundra meter ut i det djupaste vattnet.

Länsstyrelsen får, utom i Torneälvens fiskeområde, besluta att fiskådran

ska gå i en annan del av vattnet än vad som sägs i första stycket. Berörda
rättsägare ska få tillfälle att yttra sig i saken innan beslut fattas. Om ändring-
en innebär ett påtagligt men för någon berörd rättsägare, fordras dennes sam-
tycke till åtgärden.

I älvområdet inom Torneälvens fiskeområde ska fiskådran, i stället för vad

som anges i första stycket, utgöra en tredjedel av vattendragets bredd vid
normal låg vattenföring. En fiskådra i vattendrag utanför Torneälvens fiske-
område vilket rinner ut i vattendrag inom älvområdet fortsätter med oföränd-
rad bredd tills den når fiskådran i älvområdet.

18 §

Fiskådran ska lämnas fri från fiskeredskap som kan hindra fiskens

gång. Någon annan anordning än fiskeredskap får inte heller sättas ut i eller
vid fiskådran i syfte att hindra fisken att gå fram i ådran.

Länsstyrelsen får, utom i Torneälvens fiskeområde, medge undantag från

vad som sägs i första stycket, om det kan antas att det inte leder till påtagligt
men för någon som inte samtyckt till åtgärden.

Fredningszoner inom Torneälvens fiskeområde

18 a §

I havsområdet inom Torneälvens fiskeområde ska finnas frednings-

zoner som avses i 3 § i den fiskestadga för Torneälvens fiskeområde som
fogats till gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland. I en
fredningszon får fiskeredskap eller andra anordningar inte placeras eller
användas så att fiskens gång i zonen kan hindras eller att fisken inte kan
komma dit eller inte kan röra sig där.

background image

3

SFS 2010:901

Regeringen får meddela föreskrifter om vilka vattenområden inom Torne-

älvens fiskeområde som ska utgöra fredningszoner.

19 §

3

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter för fiskevården och fiskets bedrivande som förbjuder eller
begränsar

1. fisket med avseende på vilken fisk som får fångas,
2. användningen av fiskefartyg, fiskemetoder eller fiskeredskap,
3. fiske inom vissa områden eller för vissa ändamål,
4. användningen av redskap, agn, båtar eller annat som kan sprida kräft-

pest eller någon annan sjukdom.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får också meddela

föreskrifter för fiskevården som avser förbud mot att behålla fisk som fån-
gats, bearbeta fisk ombord, förvara fisk i sump eller att omlasta, föra i land,
föra in i landet eller saluhålla fisk.

Regeringen får meddela föreskrifter för fiskevården och fiskets bedri-

vande som avviker från särskilda bestämmelser i den fiskestadga som fogats
till gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland och som avser
senareläggande för olika kategorier av fiskande av de startdatum som anges i
stadgan för fiske med fasta redskap i havsområdet. Yrkesfiske som bedrivs
med fasta redskap eller annat fiske med fasta redskap ska dock inledas senast
den 29 juni. Föreskrifterna får avse även redskapsbegränsningar.

Regeringen får meddela föreskrifter för fiskevården och fiskets bedri-

vande inom Torneälvens fiskeområde som avviker från särskilda bestäm-
melser i den fiskestadga som anges i tredje stycket efter överenskommelse
med Finlands regering eller den behöriga finska förvaltningsmyndigheten,
och som avser tillåtna fisketider och fiskemetoder, tillåtna redskap, antalet
fiskeredskap eller andra tekniska regler för fisket samt vilka fångstplatser
som ska omfattas av bilaga 2 till fiskestadgan, om

1. situationen för fiskbestånden tillåter det, eller
2. det krävs med hänsyn till skyddet av fiskbestånden och säkrandet av ett

hållbart nyttjande.

De föreskrifter som meddelas enligt fjärde stycket får avgränsas till att

gälla en del av Torneälvens fiskeområde, en del av fiskesäsongen eller en en-
skild fiskemetod och får tidsbegränsas till att gälla en fiskesäsong åt gången.

�verläggningar om ändrade föreskrifter ska påbörjas vid sådan tidpunkt

och ske i sådan takt att lokala fiskeintressen hinner höras och det finns förut-
sättningar för beslut om föreskrifterna senast den 1 april det år då föreskrif-
terna ska tillämpas.

34 §

4

För tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter medde-

lade med stöd av lagen får regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer utse fisketillsynsmän.

För kontroll av efterlevnaden av denna lag och föreskrifter som meddelats

med stöd av lagen samt föreskrifter om fisket i EU:s förordningar om den
gemensamma fiskeripolitiken har fisketillsynsman som förordnats därtill
och annan befattningshavare hos Fiskeriverket, länsstyrelsen eller annan

3 Senaste lydelse 2003:251.

4 Senaste lydelse 2003:251.

background image

4

SFS 2010:901

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

myndighet i vars uppgifter det ingår att övervaka efterlevnaden av bestäm-
melser om fiske rätt att

1. få tillträde till fartyg, fordon, områden, anläggningar, byggnader, loka-

ler och andra utrymmen där fisk och utrustning för fisket förvaras eller han-
teras för att där göra de undersökningar och ta de prover som behövs för till-
synen utan att ersättning lämnas,

2. på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen,

och

3. få den hjälp som behövs för tillsynen av den som är föremål för åtgär-

den.

En fisketillsynsman får även ges förordnande att ta egendom i beslag

enligt 47 §.

Polismyndigheten ska på begäran lämna den hjälp som behövs vid till-

synen.

Vid tillsyn för kontroll av efterlevnaden av EU:s förordningar om den

gemensamma fiskeripolitiken gäller bestämmelserna i andra stycket också
för EU:s institutioner och av institutionerna utsedda inspektörer.

�vervakningen av fisket i Torneälvens fiskeområde får utföras av gemen-

samma finsk-svenska patruller. Vid gemensam övervakning i den svenska
delen av fiskeområdet har behörig finsk personal observatörs status.

Behöriga övervakningsmyndigheter ska vid behov utbyta information

med finsk myndighet.

37 §

5

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. utan lov fiskar i vatten där annan har enskild fiskerätt,
2. utan någon myndighets tillstånd enligt denna lag fiskar där sådant till-

stånd behövs, eller

3. sätter ut eller placerar ett fiskeredskap eller en anordning i strid med

vad som gäller om fiskådra eller placerar eller använder ett fiskeredskap
eller en annan anordning i strid med vad som gäller i en sådan fredningszon
som avses i 18 a §

döms till böter eller fängelse i högst ett år, om inte annat följer av 41 §.
I ringa fall ska inte dömas till ansvar.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

5 Senaste lydelse 2003:251.