SFS 2010:902 Lag om ändring i miljöbalken;

100902.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 6 §, 6 kap. 19 och 21 §§,

7 kap. 8, 18, 18 e och 18 g §§, 12 kap. 7 § och 31 kap. 9 § miljöbalken ska
ha följande lydelse.

2 kap.

6 §

2

För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vatten-

område ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet
ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa
och miljön.

Vid prövning av frågor enligt 7 kap., tillståndsprövning enligt 9 och

11 kap., regeringens tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. och prövning av
verksamheter enligt 9 kap. 6 §, 11 kap. 9 a § och 12 kap. 6 § ska bestäm-
melserna i 3 och 4 kap. tillämpas endast i de fall som gäller ändrad använd-
ning av mark- eller vattenområden.

Ett tillstånd eller en dispens får inte ges i strid med en detaljplan eller om-

rådesbestämmelser enligt plan- och bygglagen (2010:900). Små avvikelser
får dock göras, om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas.

6 kap.

19 §

3

Varje myndighet som ska tillämpa denna balk ska se till att sådana

planer enligt plan- och bygglagen (2010:900) och sådant planeringsunderlag
som behövs för att belysa frågor om hushållning med mark och vatten finns
tillgängliga i målet eller ärendet. Myndigheten ska också se till att sådana
beslutade åtgärdsprogram och förvaltningsplaner som avses i 5 kap. och som
har betydelse för prövningen finns tillgängliga i målet eller ärendet.

Om myndigheten begär det, är kommunen skyldig att tillhandahålla planer

enligt plan- och bygglagen samt planeringsunderlaget till dessa.

1 Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366.

2 Senaste lydelse 2006:1014.

3 Senaste lydelse 2004:606.

SFS 2010:902

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:902

21 §

4

Regeringen får i ett visst fall besluta att en eller flera kommuner ska

redovisa till regeringen eller någon annan myndighet hur kommunen eller
kommunerna i sin planering enligt plan- och bygglagen (2010:900) avser att

1. genomföra ett åtgärdsprogram enligt 5 kap. 5 § eller på annat sätt skapa

förutsättningar för att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. följs, och

2. tillgodose ett intresse som rör hushållningen med mark och vatten en-

ligt 3 och 4 kap.

Statliga myndigheter ska anmäla till regeringen om det uppkommer behov

av en sådan redovisning.

7 kap.

8 §

Beslut i frågor om bildande eller ändring av naturreservat får inte strida

mot en detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen
(2010:900). Små avvikelser får dock göras, om syftet med planen eller
bestämmelserna inte motverkas.

18 §

5

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att upphäva strand-

skyddet i ett område, om

1. det är uppenbart att området saknar betydelse för att tillgodose strand-

skyddets syften, eller

2. området enligt plan- och bygglagen (2010:900) avses att omfattas av en

detaljplan och

a) behövs för byggande av en försvarsanläggning, allmän väg eller järn-

väg, eller

b) skyddas enligt andra bestämmelser i detta kapitel och skyddet har

beslutats av någon annan än en kommun.

Ett upphävande enligt första stycket 2 får göras endast om det finns sär-

skilda skäl och intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med
planen väger tyngre än strandskyddsintresset.

Bestämmelser om kommunens möjligheter att upphäva strandskyddet

genom en bestämmelse i en detaljplan finns i 4 kap. 17 § plan- och bygg-
lagen.

18 e §

6

Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses vid

tillämpningen av 18 d § ett område som

1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden,
2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyd-

dets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt,

3. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften
a) i eller i närheten av tätorter,
b) i ett kust- eller kustskärgårdsområde från Forsmark till Veda vid Stor-

fjärden i �&ngermanland eller från Skataudden vid Näskefjärden till gränsen
mot Finland,

c) på Gotland, eller

4 Senaste lydelse 2010:882.

5 Senaste lydelse 2009:532.

6 Senaste lydelse 2009:532.

background image

3

SFS 2010:902

d) vid Vänern, Vättern, Mälaren, Siljan, Orsasjön, Skattungen, Oresjön

eller Oreälven mellan Orsasjön och Skattungen, om det råder stor efterfrågan
på mark för bebyggelse i området, och

4. inte är ett kust- eller kustskärgårdsområde från gränsen mot Norge till

Forsmark, utmed �lands kust eller i �&ngermanland från Veda vid Storfjär-
den till Skataudden vid Näskefjärden.

En översiktsplan enligt 3 kap. 1 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ge

vägledning vid bedömningen av om en plats ligger inom ett sådant område
som avses i första stycket. �versiktsplanen är inte bindande.

18 g §

7

I fråga om strandskydd som har upphävts för ett område genom en

bestämmelse i en detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) eller för
ett område som har avsetts att omfattas av en detaljplan eller områdes-
bestämmelser enligt samma lag gäller strandskyddet åter, om

1. området upphör att omfattas av detaljplanen eller områdesbestämmel-

serna, eller

2. detaljplanen eller områdesbestämmelserna ersätts med en ny detaljplan.

12 kap.

7 §

Med jordbruksmark avses i 8 och 9 §§ sådan åkermark och betesmark

som ingår i fastighet som är taxerad som lantbruksenhet. Bestämmelserna i
samma paragrafer ska dock inte tillämpas på jordbruksmark

1. som ingår i en fastighet, som har bildats för ett annat ändamål än jord-

bruk och som därefter inte har taxerats, eller

2. som i en detaljplan eller i områdesbestämmelser enligt plan- och bygg-

lagen (2010:900) är avsedd för ett annat ändamål än jordbruk.

31 kap.

9 §

Vid tillämpningen av 4 och 8 §§ ska hänsyn tas också till andra beslut

enligt 7 kap. 3, 5, 6, 9 eller 22 §, förbud enligt 7 kap. 11 § andra stycket, fö-
relägganden och förbud enligt 12 kap. 6 § fjärde stycket, beslut enligt 18 §
skogsvårdslagen (1979:429) samt beslut som avses i 14 kap. 5�7 och 10�
13 §§ plan- och bygglagen (2010:900). Detta gäller under förutsättning att
besluten har meddelats inom tio år före det senaste beslutet. Dessutom ska
sådan inverkan av hänsynstaganden enligt 30 § skogsvårdslagen som i sär-
skilda fall har inträtt inom samma tid uppmärksammas.

Om en rätt till talan, ersättning eller inlösen med anledning av ett sådant

beslut har förlorats på grund av bestämmelserna i 12 eller 13 § eller mot-
svarande bestämmelser i plan- och bygglagen, utgör detta förhållande inte
något hinder mot att beslutet beaktas enligt första stycket.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

7 Senaste lydelse 2009:532.

background image

4

SFS 2010:902

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)