SFS 2010:902 Lag om ändring i miljöbalken;

100902.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:742px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i milj�balken;</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 juli 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 2 kap. 6 �, 6 kap. 19 och 21 ��,</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">7 kap. 8, 18, 18 e och 18 g ��, 12 kap. 7 � och 31 kap. 9 � milj�balken ska<br/>ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:481px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:505px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r en verksamhet eller �tg�rd som tar i anspr�k ett mark- eller vatten-</p> <p style="position:absolute;top:525px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">omr�de ska det v�ljas en plats som �r l�mplig med h�nsyn till att �ndam�let<br/>ska kunna uppn�s med minsta intr�ng och ol�genhet f�r m�nniskors h�lsa<br/>och milj�n.</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid pr�vning av fr�gor enligt 7 kap., tillst�ndspr�vning enligt 9 och</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">11 kap., regeringens till�tlighetspr�vning enligt 17 kap. och pr�vning av<br/>verksamheter enligt 9 kap. 6 �, 11 kap. 9 a � och 12 kap. 6 � ska best�m-<br/>melserna i 3 och 4 kap. till�mpas endast i de fall som g�ller �ndrad anv�nd-<br/>ning av mark- eller vattenomr�den.</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett tillst�nd eller en dispens f�r inte ges i strid med en detaljplan eller om-</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">r�desbest�mmelser enligt plan- och bygglagen (2010:900). Sm� avvikelser<br/>f�r dock g�ras, om syftet med planen eller best�mmelserna inte motverkas.</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:772px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:770px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Varje myndighet som ska till�mpa denna balk ska se till att s�dana</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">planer enligt plan- och bygglagen (2010:900) och s�dant planeringsunderlag<br/>som beh�vs f�r att belysa fr�gor om hush�llning med mark och vatten finns<br/>tillg�ngliga i m�let eller �rendet. Myndigheten ska ocks� se till att s�dana<br/>beslutade �tg�rdsprogram och f�rvaltningsplaner som avses i 5 kap. och som<br/>har betydelse f�r pr�vningen finns tillg�ngliga i m�let eller �rendet.</p> <p style="position:absolute;top:878px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om myndigheten beg�r det, �r kommunen skyldig att tillhandah�lla planer</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt plan- och bygglagen samt planeringsunderlaget till dessa.</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366.</p> <p style="position:absolute;top:1024px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2006:1014.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2004:606.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:902</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:902</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:166px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft23">4</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen f�r i ett visst fall besluta att en eller flera kommuner ska</p> <p style="position:absolute;top:186px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">redovisa till regeringen eller n�gon annan myndighet hur kommunen eller<br/>kommunerna i sin planering enligt plan- och bygglagen (2010:900) avser att</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. genomf�ra ett �tg�rdsprogram enligt 5 kap. 5 � eller p� annat s�tt skapa</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">f�ruts�ttningar f�r att milj�kvalitetsnormer enligt 5 kap. f�ljs, och</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. tillgodose ett intresse som r�r hush�llningen med mark och vatten en-</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ligt 3 och 4 kap.</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Statliga myndigheter ska anm�la till regeringen om det uppkommer behov</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">av en s�dan redovisning.</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>7 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:380px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:380px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Beslut i fr�gor om bildande eller �ndring av naturreservat f�r inte strida</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">mot en detaljplan eller omr�desbest�mmelser enligt plan- och bygglagen<br/>(2010:900). Sm� avvikelser f�r dock g�ras, om syftet med planen eller<br/>best�mmelserna inte motverkas.</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">L�nsstyrelsen f�r i det enskilda fallet besluta att upph�va strand-</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">skyddet i ett omr�de, om </p> <p style="position:absolute;top:505px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. det �r uppenbart att omr�det saknar betydelse f�r att tillgodose strand-</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">skyddets syften, eller</p> <p style="position:absolute;top:540px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. omr�det enligt plan- och bygglagen (2010:900) avses att omfattas av en</p> <p style="position:absolute;top:558px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">detaljplan och</p> <p style="position:absolute;top:575px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">a) beh�vs f�r byggande av en f�rsvarsanl�ggning, allm�n v�g eller j�rn-</p> <p style="position:absolute;top:593px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">v�g, eller</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">b) skyddas enligt andra best�mmelser i detta kapitel och skyddet har</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">beslutats av n�gon annan �n en kommun.</p> <p style="position:absolute;top:646px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett upph�vande enligt f�rsta stycket 2 f�r g�ras endast om det finns s�r-</p> <p style="position:absolute;top:664px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">skilda sk�l och intresset av att ta omr�det i anspr�k p� det s�tt som avses med<br/>planen v�ger tyngre �n strandskyddsintresset.</p> <p style="position:absolute;top:699px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelser om kommunens m�jligheter att upph�va strandskyddet</p> <p style="position:absolute;top:717px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">genom en best�mmelse i en detaljplan finns i 4 kap. 17 � plan- och bygg-<br/>lagen.</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>18 e �</b></p> <p style="position:absolute;top:770px;left:312px;white-space:nowrap" class="ft23">6</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:331px;white-space:nowrap" class="ft20">Med omr�de f�r landsbygdsutveckling i strandn�ra l�gen avses vid</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">till�mpningen av 18 d � ett omr�de som</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">1. �r l�mpligt f�r utvecklingen av landsbygden,<br/>2. �r av ett s�dant slag och har en s� begr�nsad omfattning att strandskyd-</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">dets syften fortfarande tillgodoses l�ngsiktigt,</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">3. endast har en liten betydelse f�r att tillgodose strandskyddets syften<br/>a) i eller i n�rheten av t�torter,<br/>b) i ett kust- eller kustsk�rg�rdsomr�de fr�n Forsmark till Veda vid Stor-</p> <p style="position:absolute;top:913px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">fj�rden i �ngermanland eller fr�n Skataudden vid N�skefj�rden till gr�nsen<br/>mot Finland, </p> <p style="position:absolute;top:948px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">c) p� Gotland, eller</p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2010:882.</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2009:532.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">6 Senaste lydelse 2009:532.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2010:902</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">d) vid V�nern, V�ttern, M�laren, Siljan, Orsasj�n, Skattungen, Oresj�n</p> <p style="position:absolute;top:186px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">eller Ore�lven mellan Orsasj�n och Skattungen, om det r�der stor efterfr�gan<br/>p� mark f�r bebyggelse i omr�det, och </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">4. inte �r ett kust- eller kustsk�rg�rdsomr�de fr�n gr�nsen mot Norge till</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">Forsmark, utmed �lands kust eller i �ngermanland fr�n Veda vid Storfj�r-<br/>den till Skataudden vid N�skefj�rden. </p> <p style="position:absolute;top:274px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">En �versiktsplan enligt 3 kap. 1 � plan- och bygglagen (2010:900) ska ge</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">v�gledning vid bed�mningen av om en plats ligger inom ett s�dant omr�de<br/>som avses i f�rsta stycket. �versiktsplanen �r inte bindande.</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>18 g �</b></p> <p style="position:absolute;top:360px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft33">7</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft30">I fr�ga om strandskydd som har upph�vts f�r ett omr�de genom en</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">best�mmelse i en detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) eller f�r<br/>ett omr�de som har avsetts att omfattas av en detaljplan eller omr�des-<br/>best�mmelser enligt samma lag g�ller strandskyddet �ter, om</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">1. omr�det upph�r att omfattas av detaljplanen eller omr�desbest�mmel-</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">serna, eller</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">2. detaljplanen eller omr�desbest�mmelserna ers�tts med en ny detaljplan.</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>12 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:539px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:539px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft30">Med jordbruksmark avses i 8 och 9 �� s�dan �kermark och betesmark</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">som ing�r i fastighet som �r taxerad som lantbruksenhet. Best�mmelserna i<br/>samma paragrafer ska dock inte till�mpas p� jordbruksmark</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">1. som ing�r i en fastighet, som har bildats f�r ett annat �ndam�l �n jord-</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">bruk och som d�refter inte har taxerats, eller</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">2. som i en detaljplan eller i omr�desbest�mmelser enligt plan- och bygg-</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">lagen (2010:900) �r avsedd f�r ett annat �ndam�l �n jordbruk.</p> <p style="position:absolute;top:690px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>31 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:716px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:716px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid till�mpningen av 4 och 8 �� ska h�nsyn tas ocks� till andra beslut</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">enligt 7 kap. 3, 5, 6, 9 eller 22 �, f�rbud enligt 7 kap. 11 � andra stycket, f�-<br/>rel�gganden och f�rbud enligt 12 kap. 6 � fj�rde stycket, beslut enligt 18 �<br/>skogsv�rdslagen (1979:429) samt beslut som avses i 14 kap. 57 och 10<br/>13 �� plan- och bygglagen (2010:900). Detta g�ller under f�ruts�ttning att<br/>besluten har meddelats inom tio �r f�re det senaste beslutet. Dessutom ska<br/>s�dan inverkan av h�nsynstaganden enligt 30 � skogsv�rdslagen som i s�r-<br/>skilda fall har intr�tt inom samma tid uppm�rksammas.</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Om en r�tt till talan, ers�ttning eller inl�sen med anledning av ett s�dant</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">beslut har f�rlorats p� grund av best�mmelserna i 12 eller 13 � eller mot-<br/>svarande best�mmelser i plan- och bygglagen, utg�r detta f�rh�llande inte<br/>n�got hinder mot att beslutet beaktas enligt f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:946px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag tr�der i kraft den 2 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">7 Senaste lydelse 2009:532.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2010:902</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft42">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft42">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft43">Magnus Bl�cher<br/>(Milj�departementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i milj�balken;

utf�rdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 2 kap. 6 �, 6 kap. 19 och 21 ��,

7 kap. 8, 18, 18 e och 18 g ��, 12 kap. 7 � och 31 kap. 9 � milj�balken ska
ha f�ljande lydelse.

2 kap.

6 �

2

F�r en verksamhet eller �tg�rd som tar i anspr�k ett mark- eller vatten-

omr�de ska det v�ljas en plats som �r l�mplig med h�nsyn till att �ndam�let
ska kunna uppn�s med minsta intr�ng och ol�genhet f�r m�nniskors h�lsa
och milj�n.

Vid pr�vning av fr�gor enligt 7 kap., tillst�ndspr�vning enligt 9 och

11 kap., regeringens till�tlighetspr�vning enligt 17 kap. och pr�vning av
verksamheter enligt 9 kap. 6 �, 11 kap. 9 a � och 12 kap. 6 � ska best�m-
melserna i 3 och 4 kap. till�mpas endast i de fall som g�ller �ndrad anv�nd-
ning av mark- eller vattenomr�den.

Ett tillst�nd eller en dispens f�r inte ges i strid med en detaljplan eller om-

r�desbest�mmelser enligt plan- och bygglagen (2010:900). Sm� avvikelser
f�r dock g�ras, om syftet med planen eller best�mmelserna inte motverkas.

6 kap.

19 �

3

Varje myndighet som ska till�mpa denna balk ska se till att s�dana

planer enligt plan- och bygglagen (2010:900) och s�dant planeringsunderlag
som beh�vs f�r att belysa fr�gor om hush�llning med mark och vatten finns
tillg�ngliga i m�let eller �rendet. Myndigheten ska ocks� se till att s�dana
beslutade �tg�rdsprogram och f�rvaltningsplaner som avses i 5 kap. och som
har betydelse f�r pr�vningen finns tillg�ngliga i m�let eller �rendet.

Om myndigheten beg�r det, �r kommunen skyldig att tillhandah�lla planer

enligt plan- och bygglagen samt planeringsunderlaget till dessa.

1 Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366.

2 Senaste lydelse 2006:1014.

3 Senaste lydelse 2004:606.

SFS 2010:902

Utkom fr�n trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:902

21 �

4

Regeringen f�r i ett visst fall besluta att en eller flera kommuner ska

redovisa till regeringen eller n�gon annan myndighet hur kommunen eller
kommunerna i sin planering enligt plan- och bygglagen (2010:900) avser att

1. genomf�ra ett �tg�rdsprogram enligt 5 kap. 5 � eller p� annat s�tt skapa

f�ruts�ttningar f�r att milj�kvalitetsnormer enligt 5 kap. f�ljs, och

2. tillgodose ett intresse som r�r hush�llningen med mark och vatten en-

ligt 3 och 4 kap.

Statliga myndigheter ska anm�la till regeringen om det uppkommer behov

av en s�dan redovisning.

7 kap.

8 �

Beslut i fr�gor om bildande eller �ndring av naturreservat f�r inte strida

mot en detaljplan eller omr�desbest�mmelser enligt plan- och bygglagen
(2010:900). Sm� avvikelser f�r dock g�ras, om syftet med planen eller
best�mmelserna inte motverkas.

18 �

5

L�nsstyrelsen f�r i det enskilda fallet besluta att upph�va strand-

skyddet i ett omr�de, om

1. det �r uppenbart att omr�det saknar betydelse f�r att tillgodose strand-

skyddets syften, eller

2. omr�det enligt plan- och bygglagen (2010:900) avses att omfattas av en

detaljplan och

a) beh�vs f�r byggande av en f�rsvarsanl�ggning, allm�n v�g eller j�rn-

v�g, eller

b) skyddas enligt andra best�mmelser i detta kapitel och skyddet har

beslutats av n�gon annan �n en kommun.

Ett upph�vande enligt f�rsta stycket 2 f�r g�ras endast om det finns s�r-

skilda sk�l och intresset av att ta omr�det i anspr�k p� det s�tt som avses med
planen v�ger tyngre �n strandskyddsintresset.

Best�mmelser om kommunens m�jligheter att upph�va strandskyddet

genom en best�mmelse i en detaljplan finns i 4 kap. 17 � plan- och bygg-
lagen.

18 e �

6

Med omr�de f�r landsbygdsutveckling i strandn�ra l�gen avses vid

till�mpningen av 18 d � ett omr�de som

1. �r l�mpligt f�r utvecklingen av landsbygden,
2. �r av ett s�dant slag och har en s� begr�nsad omfattning att strandskyd-

dets syften fortfarande tillgodoses l�ngsiktigt,

3. endast har en liten betydelse f�r att tillgodose strandskyddets syften
a) i eller i n�rheten av t�torter,
b) i ett kust- eller kustsk�rg�rdsomr�de fr�n Forsmark till Veda vid Stor-

fj�rden i �ngermanland eller fr�n Skataudden vid N�skefj�rden till gr�nsen
mot Finland,

c) p� Gotland, eller

4 Senaste lydelse 2010:882.

5 Senaste lydelse 2009:532.

6 Senaste lydelse 2009:532.

background image

3

SFS 2010:902

d) vid V�nern, V�ttern, M�laren, Siljan, Orsasj�n, Skattungen, Oresj�n

eller Ore�lven mellan Orsasj�n och Skattungen, om det r�der stor efterfr�gan
p� mark f�r bebyggelse i omr�det, och

4. inte �r ett kust- eller kustsk�rg�rdsomr�de fr�n gr�nsen mot Norge till

Forsmark, utmed �lands kust eller i �ngermanland fr�n Veda vid Storfj�r-
den till Skataudden vid N�skefj�rden.

En �versiktsplan enligt 3 kap. 1 � plan- och bygglagen (2010:900) ska ge

v�gledning vid bed�mningen av om en plats ligger inom ett s�dant omr�de
som avses i f�rsta stycket. �versiktsplanen �r inte bindande.

18 g �

7

I fr�ga om strandskydd som har upph�vts f�r ett omr�de genom en

best�mmelse i en detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) eller f�r
ett omr�de som har avsetts att omfattas av en detaljplan eller omr�des-
best�mmelser enligt samma lag g�ller strandskyddet �ter, om

1. omr�det upph�r att omfattas av detaljplanen eller omr�desbest�mmel-

serna, eller

2. detaljplanen eller omr�desbest�mmelserna ers�tts med en ny detaljplan.

12 kap.

7 �

Med jordbruksmark avses i 8 och 9 �� s�dan �kermark och betesmark

som ing�r i fastighet som �r taxerad som lantbruksenhet. Best�mmelserna i
samma paragrafer ska dock inte till�mpas p� jordbruksmark

1. som ing�r i en fastighet, som har bildats f�r ett annat �ndam�l �n jord-

bruk och som d�refter inte har taxerats, eller

2. som i en detaljplan eller i omr�desbest�mmelser enligt plan- och bygg-

lagen (2010:900) �r avsedd f�r ett annat �ndam�l �n jordbruk.

31 kap.

9 �

Vid till�mpningen av 4 och 8 �� ska h�nsyn tas ocks� till andra beslut

enligt 7 kap. 3, 5, 6, 9 eller 22 �, f�rbud enligt 7 kap. 11 � andra stycket, f�-
rel�gganden och f�rbud enligt 12 kap. 6 � fj�rde stycket, beslut enligt 18 �
skogsv�rdslagen (1979:429) samt beslut som avses i 14 kap. 57 och 10
13 �� plan- och bygglagen (2010:900). Detta g�ller under f�ruts�ttning att
besluten har meddelats inom tio �r f�re det senaste beslutet. Dessutom ska
s�dan inverkan av h�nsynstaganden enligt 30 � skogsv�rdslagen som i s�r-
skilda fall har intr�tt inom samma tid uppm�rksammas.

Om en r�tt till talan, ers�ttning eller inl�sen med anledning av ett s�dant

beslut har f�rlorats p� grund av best�mmelserna i 12 eller 13 � eller mot-
svarande best�mmelser i plan- och bygglagen, utg�r detta f�rh�llande inte
n�got hinder mot att beslutet beaktas enligt f�rsta stycket.

Denna lag tr�der i kraft den 2 maj 2011.

7 Senaste lydelse 2009:532.

background image

4

SFS 2010:902

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Bl�cher
(Milj�departementet)

;