SFS 2010:903 Lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred

100903.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1933:269) om ägofred;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 9 § lagen (1933:269) om

ägofred ska ha följande lydelse.

2 kap.

9 §

2

Det som sägs i denna lag om stängselskyldighet gäller inte beträffande

områden med detaljplan.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366.

2 Senaste lydelse 1987:149.

SFS 2010:903

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010