SFS 2010:904 Lag om ändring i väglagen (1971:948)

100904.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i väglagen (1971:948);

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1, 12, 27 och 69 §§ väglagen

(1971:948) ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna lag gäller allmän väg.

Allmän väg är, förutom väg som anläggs enligt denna lag eller enligt

lagen förändras till allmän, sådan för allmän samfärdsel upplåten väg som av
ålder ansetts som allmän eller enligt äldre bestämmelser anlagts som eller
förändrats till allmän och som vid denna lags ikraftträdande hålls av staten
eller en kommun.

En väg upphör att vara allmän, när vägen dras in. Om en kommun är väg-

hållare, upphör vägen att vara allmän, när den enligt plan- och bygglagen
(2010:900) upplåts eller ska vara upplåten till allmänt begagnande som gata.
Om en väg har upplåtits till allmänt begagnande som gata medan staten är
väghållare, upphör vägen att vara allmän, när kommunen övertar väghåll-
ningen.

12 §

3

Bestämmelser om skyldighet för staten att inom områden med detalj-

plan ställa i ordning och till allmänt begagnande upplåta gata finns i 6 kap.
19 § plan- och bygglagen (2010:900).

27 §

4

En bestämmelse som begränsar statens skyldighet att ombesörja drift

av allmän väg inom ett område som omfattas av en detaljplan finns i 6 kap.
19 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900).

69 §

5

I mål om ersättning enligt 55, 58 eller 61 § eller om gottgörelse

enligt 68 § gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i expropriationslagen
(1972:719) om rättegång samt om rättegångskostnader och kostnader vid
fördelning av ersättning, om inte annat är särskilt föreskrivet. Om ett
yrkande om ersättning enligt 58 eller 61 § eller om gottgörelse enligt 68 §
ogillas och målet inte har anhängiggjorts av väghållaren, tillämpas 15 kap.
8 § plan- och bygglagen (2010:900) i fråga om rättegångskostnaderna.

1 Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366.

2 Senaste lydelse 1987:459.

3 Senaste lydelse 1987:459.

4 Senaste lydelse 1987:459.

5 Senaste lydelse 2010:818.

SFS 2010:904

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:904

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

I mål om inlösen enligt 56, 59 eller 62 § gäller i tillämpliga delar expropri-

ationslagen (1972:719), om inte annat är särskilt föreskrivet. Om ett yrkande
om inlösen enligt 59 eller 62 § ogillas, tillämpas allmänna regler om rätte-
gångskostnad.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)