SFS 2010:905 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

100905.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 9 § och 7 kap. 7 § arbets-

miljölagen (1977:1160)

2 ska ha följande lydelse.

2 kap.

9 §

Särskilda bestämmelser om konstruktion och utformning av byggnader

finns i plan- och bygglagen (2010:900) och föreskrifter som har meddelats
med stöd av den lagen.

7 kap.

7 §

3

Arbetsmiljöverket får gentemot den som har skyddsansvar enligt

3 kap. 2–12 §§, 5 kap. 3 § första stycket eller 6 § i detta kapitel meddela de
förelägganden eller förbud som behövs

1. för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen

ska följas, och

2. för att artikel 35 i förordning (EG) nr 1907/2006 ska följas.
I beslut om föreläggande eller förbud kan Arbetsmiljöverket sätta ut vite.
Om någon inte följer ett föreläggande, får Arbetsmiljöverket besluta att

rättelse ska ske på dennes bekostnad.

Om ett föreläggande har meddelats beträffande en åtgärd som kräver

bygglov, rivningslov eller marklov enligt plan- och bygglagen (2010:900)
men sådant lov inte beviljas, upphör föreläggandet att gälla i fråga om den
åtgärden.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366.

2 Lagen omtryckt 1991:677.

3 Senaste lydelse 2008:934.

SFS 2010:905

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010