SFS 2010:906 Lag om ändring i lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik

100906.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1979:558) om
handikappanpassad kollektivtrafik;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1979:558) om handi-

kappanpassad kollektivtrafik ska ha följande lydelse.

4 §

2

Bestämmelser om byggnaders tillgänglighet och användbarhet för

personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga finns i plan- och
bygglagen (2010:900).

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366.

2 Senaste lydelse 1987:159.

SFS 2010:906

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010