SFS 2010:908 Lag om ändring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter

100908.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1985:620) om vissa
torvfyndigheter;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § lagen (1985:620) om vissa

torvfyndigheter ska ha följande lydelse.

6 §

2

I fråga om verksamhet som avses i denna lag gäller också tillämpliga

föreskrifter i miljöbalken, plan- och bygglagen (2010:900) och andra författ-
ningar.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366.

2 Senaste lydelse 1998:825.

SFS 2010:908

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010