SFS 2010:909 Lag om ändring i lagen (1987:11) om exploateringssamverkan

100909.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:11) om
exploateringssamverkan;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1987:11) om exploa-

teringssamverkan ska ha följande lydelse.

3 §

2

Lantmäterimyndigheten får besluta om exploateringssamverkan

endast om kommunen enligt 6 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900) har
beslutat att sådan samverkan ska få ske.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366.

2 Senaste lydelse 1995:1413.

SFS 2010:909

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010