SFS 2010:910 Lag om ändring i lagen (1987:147) om regionplanering för kommunerna i Stockholms län

100910.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:147) om regionplanering
för kommunerna i Stockholms län;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1–3 och 6 §§ lagen (1987:147) om

regionplanering för kommunerna i Stockholms län ska ha följande lydelse.

1 §

För kommunerna i Stockholms län ska Stockholms läns landstings-

kommun som regionplaneorgan ha hand om sådan utrednings- och samord-
ningsverksamhet beträffande regionala frågor (regionplanering) som avses i
7 kap. 1 § plan- och bygglagen (2010:900).

2 §

Landstingskommunen ska bevaka regionala frågor och fortlöpande

lämna underlag i sådana frågor för kommunernas och statliga myndigheters
planering. Landstingskommunen får anta en regionplan enligt 7 kap. plan-
och bygglagen (2010:900) för regionen eller en del av den.

Regeringen kan besluta att utrednings- och samordningsverksamheten ska

avse vissa angivna frågor.

3 §

I fråga om regionplan tillämpas bestämmelserna i 7 kap. 6, 8 och 10–

12 §§ plan- och bygglagen (2010:900).

6 §

Det som i 13 kap. 1 § 7 plan- och bygglagen (2010:900) sägs om

kommunalförbunds eller regionplaneförbunds fullmäktiges beslut ska i fråga
om Stockholms län gälla landstingets beslut.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366.

SFS 2010:910

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010