SFS 2010:913 Lag om ändring i minerallagen (1991:45)

100913.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i minerallagen (1991:45);

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 7 § och 3 kap. 7 § mineral-

lagen (1991:45) ska ha följande lydelse.

1 kap.

7 §

2

Bestämmelser som berör verksamhet som avses i denna lag finns i

miljöbalken, plan- och bygglagen (2010:900) och lagen (1988:950) om
kulturminnen m.m.

Bestämmelser om rätt att förvärva och inneha eller på annat sätt ta befatt-

ning med kärnämne eller mineral med halt av sådant ämne finns även i lagen
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Bestämmelser om rätt i övrigt att
bedriva verksamhet med strålning finns i strålskyddslagen (1988:220).

3 kap.

7 §

3

Undersökningsarbete får inte utan medgivande av bergmästaren äga

rum inom

1. område inom trettio meter från allmän väg eller sådan vägsträckning

enligt fastställd arbetsplan, eller från järnväg, flygplats eller kanal som är
upplåten för allmän trafik,

2. område inom tvåhundra meter från bostadsbyggnad,
3. område inom tvåhundra meter från kyrka, annan samlingslokal, under-

visningsanstalt, hotell eller pensionat eller område inom tvåhundra meter
från vårdanstalt, elevhem eller liknande inrättning, om den är avsedd för mer
än femtio personer,

4. område inom tvåhundra meter från elektrisk kraftstation eller industriell

anläggning, eller

5. område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och

bygglagen (2010:900).

I fall som anges i första stycket 5 får medgivande inte lämnas i strid med

planen eller områdesbestämmelserna. Om syftet med planen eller bestäm-
melserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras.

1 Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366.

2 Senaste lydelse 1998:845.

3 Senaste lydelse 2010:521.

SFS 2010:913

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:913

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Trots första stycket 2–4 får undersökning ske, om medgivande har läm-

nats av den som berörs av arbetet. I fall som anges i första stycket 2 ska med-
givande lämnas av ägaren till byggnaden eller marken och den som har nytt-
janderätt till den. I fall som anges i första stycket 3 och 4 ska medgivandet
lämnas av ägare och nyttjanderättshavare.

Bergmästaren får förena sitt medgivande med villkor.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)