SFS 2010:915 Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg

100915.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av
järnväg;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 5 § och 5 kap. 3 § lagen

(1995:1649) om byggande av järnväg ska ha följande lydelse.

4 kap.

5 §

2

I mål om inlösen och ersättning ska expropriationslagen (1972:719) till-

lämpas, i den mån avvikande bestämmelser inte meddelas i denna lag. Om
en talan i ett mål som väckts av en fastighetsägare eller den som innehar
särskild rätt till en fastighet ogillas, tillämpas bestämmelserna i 15 kap. 8 §
plan- och bygglagen (2010:900) i fråga om rättegångskostnaderna.

5 kap.

3 §

3

Trafikverket och kommuner får överklaga länsstyrelsens beslut. Kom-

muner, trafikhuvudmän enligt lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv
persontrafik och regionplaneorgan enligt 7

kap. plan- och bygglagen

(2010:900) får överklaga Trafikverkets beslut.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366.

2 Senaste lydelse 2010:829.

3 Senaste lydelse 2010:93.

SFS 2010:915

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010