SFS 2010:917 Lag om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster

100917.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (2006:412) om allmänna

vattentjänster ska ha följande lydelse.

2 §

I denna lag avses med

vattenförsörjning: tillhandahållande av vatten som är lämpligt för normal

hushållsanvändning,

avlopp: bortledande av dagvatten och dränvatten från ett område med

samlad bebyggelse eller från en begravningsplats, bortledande av spillvatten
eller bortledande av vatten som har använts för kylning,

vattentjänster: vattenförsörjning och avlopp (va),
va-anläggning: en anläggning som har till ändamål att tillgodose behov av

vattentjänster för bostadshus eller annan bebyggelse,

allmän va-anläggning: en va-anläggning över vilken en kommun har ett

rättsligt bestämmande inflytande och som har ordnats och används för att
uppfylla kommunens skyldigheter enligt denna lag,

enskild anläggning: en va-anläggning eller annan anordning för vattenför-

sörjning eller avlopp som inte är eller ingår i en allmän va-anläggning,

verksamhetsområde: det geografiska område inom vilket en eller flera

vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän va-anläggning,

huvudman: den som äger en allmän va-anläggning,
fastighetsägare: den som äger en fastighet inom en allmän va-anläggnings

verksamhetsområde eller innehar sådan fast egendom med tomträtt, ständig
besittningsrätt, fideikommissrätt eller på grund av testamentariskt förord-
nande,

va-installation: ledningar och därmed förbundna anordningar som inte

ingår i en allmän va-anläggning men som har ordnats för en eller flera fastig-
heters vattenförsörjning eller avlopp och är kopplade eller avsedda att kopp-
las till en allmän va-anläggning,

förbindelsepunkt: gränsen mellan en allmän va-anläggning och en va-

installation,

allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen

(2010:900) redovisas som allmän plats eller, om marken inte omfattas av de-
taljplan, väg eller mark som funktionellt och i övrigt motsvarar sådan mark,

1 Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366.

SFS 2010:917

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:917

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

anläggningsavgift: engångsavgift för täckande av en kostnad för att ordna

en allmän va-anläggning, och

brukningsavgift: periodisk avgift för täckande av drift- och underhålls-

kostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för en
allmän va-anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)