SFS 2010:918 Lag om ändring i lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar

100918.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:418) om säkerhet i
vägtunnlar;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (2006:418) om säkerhet i

vägtunnlar ska ha följande lydelse.

5 §

För varje tunnel som projekteras, byggs eller är i drift ska det finnas en

tunnelhållare som ansvarar för tunneln.

Tunnelhållare är i fråga om
1. allmän väg, den som enligt väglagen (1971:948) ansvarar för väghåll-

ningen,

2. gata som inte är allmän väg, den som enligt plan- och bygglagen

(2010:900) ansvarar för gatuhållningen, och

3. annan väg, den som tunnelmyndigheten utser.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366.

SFS 2010:918

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010