SFS 2010:919 Lag om ändring i lagen (2006:545) om skyddsrum

100919.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:545) om skyddsrum;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 2�5 §§ lagen (2006:545) om

skyddsrum ska ha följande lydelse.

3 kap.

2 §

Om ett skyddsrum ska byggas utan att frågan uppkommit i samband

med att någon sådan byggåtgärd ska utföras som kräver bygglov enligt plan-
och bygglagen (2010:900), ska den myndighet som enligt 1 § fattat beslutet
ombesörja att skyddsrummet byggs och utrustas.

3 §

Den som inom ett område där skyddsrum ska byggas avser att utföra

sådana byggåtgärder som kräver bygglov enligt plan- och bygglagen
(2010:900) och som kräver anmälan ska underrätta den myndighet som avses
i 1 § om sin avsikt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från underrättelseskyldigheten enligt första stycket.

4 §

Den som har lämnat en underrättelse enligt 3 § har rätt att få ett beslut i

skyddsrumsfrågan enligt 1 §. Om beslutet innebär att ett skyddsrum ska
byggas, ska beslutet även innehålla uppgift om det antal personer som ska
kunna få plats i utrymmet.

I samband med att ett beslut enligt första stycket delges, får den som

lämnat underrättelsen föreläggas att vidta åtgärder i enlighet med beslutet.

Ett beslut enligt första stycket gäller i två år. Ett sådant beslut får ändras

endast om den som beslutet gäller godtar ändringen.

5 §

Vid ett tekniskt samråd enligt 10 kap. plan- och bygglagen (2010:900)

ska en genomgång göras av de åtgärder för besiktning, tillsyn och övrig kon-
troll som är nödvändiga för att ett skyddsrum ska kunna antas komma att
uppfylla de krav som ställs i 2 kap. 3 § och med stöd av 2 kap. 4 § denna lag.

Bestämmelserna i 10 kap. 3, 5�7, 18, 27, 29 och 34�37 §§ plan- och bygg-

lagen om kontroll m.m. och om slutbevis ska tillämpas på arbetet med att
bygga ett skyddsrum.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

1 Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366.

SFS 2010:919

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:919

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)