SFS 2010:920 Lag om ändring i lagen (2008:112) om ekodesign

100920.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:112) om ekodesign;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (2008:112) om eko-

design ska ha följande lydelse.

4 §

2

Regeringen får meddela föreskrifter om vilka typer av produkter och

delar som ska omfattas av lagens bestämmelser. Sådana föreskrifter får bara
avse produkter och delar som varit föremål för genomförandeåtgärder enligt
artikel 15 i direktiv 2005/32/EG.

Föreskrifter enligt första stycket får inte avse produkter eller delar som är

avsedda att stadigvarande ingå i byggnadsverk och som omfattas av bestäm-
melserna i plan- och bygglagen (2010:900) och de föreskrifter som har med-
delats med stöd av den lagen.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366.

2 Senaste lydelse 2010:285.

SFS 2010:920

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010