SFS 2010:922 Lag om ändring i lagen (1987:11) om exploateringssamverkan

100922.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:11) om
exploateringssamverkan;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 34 § lagen (1987:11) om exploa-

teringssamverkan ska ha följande lydelse.

34 §

2

Bestämmelserna i 16–18 kap. fastighetsbildningslagen (1970:988)

om rättegången i fastighetsbildningsmål och bestämmelserna i 5 kap. lagen
(2010:921) om mark- och miljödomstolar ska tillämpas på mål som fullföljs
enligt 33 §. Därvid ska i fråga om ersättning med anledning av fastighets-
reglering enligt 19 eller 20 § gälla vad som föreskrivs beträffande sådana
mål som avses i 16 kap. 14 § andra stycket fastighetsbildningslagen.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

2 Senaste lydelse 1992:1214.

SFS 2010:922

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010