SFS 2010:924 Lag om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden

100924.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 17 § lagen (1957:390) om fiske-

arrenden

2 ska upphöra att gälla.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

2 Senaste lydelse av 17 § 2005:1060.

SFS 2010:924

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010