SFS 2010:925 Lag om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.

100925.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för
utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 2, 4, 9�12 och 16�19 §§ lagen

(1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.

2

ordet ⬝miljödomstol⬝ i olika böjningsformer ska bytas ut mot ⬝mark- och
miljödomstol⬝ i motsvarande form.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

2 Senaste lydelse av
2 § 1998:864

12 § 1998:864

4 § 1998:864

16 § 1998:864

9 § 1998:864

17 § 1998:864

10 § 1998:864

18 § 1998:864

11 § 1998:864

19 § 1998:864.

SFS 2010:925

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010