SFS 2010:926 Lag om ändring i väglagen (1971:948)

100926.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i väglagen (1971:948);

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 66, 68 och 70 §§ väglagen

(1971:948)

2 ordet ⬝fastighetsdomstol⬝ ska bytas ut mot ⬝mark- och miljö-

domstol⬝.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

2 Senaste lydelse av
66 § 1987:459
68 § 2005:940
70 § 2005:940.

SFS 2010:926

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010