SFS 2010:927 Lag om ändring i lagen (1976:997) om vattenförbund

100927.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:997) om vattenförbund;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1976:997) om

vattenförbund

2

dels att i 12, 27, 29, 33 och 34 §§ ordet ”miljödomstol” i olika böjnings-

former ska bytas ut mot ”mark- och miljödomstol” i motsvarande form,

dels att 25 § ska ha följande lydelse.

25 §

3

I fråga om talan mot beslut eller åtgärd vid förrättning enligt denna

lag gäller fortfarande i tillämpliga delar bestämmelserna i 13 kap. vatten-
lagen (1983:291) om förrättningsmål. Det som sägs i 13 kap. vattenlagen
om vattendomstol respektive Vattenöverdomstolen ska gälla mark- och
miljödomstol respektive Mark- och miljööverdomstolen. Det som sägs om
nämndemän respektive vattenrättsråd ska gälla särskilda ledamöter respek-
tive tekniska råd.

En sådan kungörelse som avses i 13 kap. 58 § vattenlagen (1983:291) ska

tillsammans med en avskrift av besvärshandlingarna skickas till statens
naturvårdsverk och länsstyrelsen.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

2 Senaste lydelse av
12 § 1998:867
27 § 1998:867
29 § 1998:867
33 § 1998:867
34 § 1998:867.

3 Senaste lydelse 1998:867.

SFS 2010:927

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010