SFS 2010:930 Lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

100930.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skogsvårdslagen (1979:429);

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skogsvårdslagen

(1979:429)

2

dels att 21 § ska upphöra att gälla,
dels att 6, 14–20, 30 och 38 §§ samt rubriken närmast före 15 § ska ha

följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 10 § ska lyda ”Avverkning m.m. på skogs-

mark”,

dels att det i lagen ska införas tio nya paragrafer, 2 b, 6 a, 6 b, 13 a, 13 b,

18 a, 18 b, 18 c, 38 a och 38 b §§, samt närmast före 20 § en ny rubrik av
följande lydelse.

2 b §

Med fjällnära skog avses sådan skog inom det fjällnära området där

1. skogsbruksåtgärder kan påverka intressen som är av väsentlig betydelse

för naturvården, kulturmiljövården eller rennäringen, eller

2. det råder särskilda förutsättningar för skogens skötsel.
Regeringen får meddela föreskrifter om vilka områden som utgör fjällnära

skog.

6 §

Vid anläggning av ny skog ska de föryngringsåtgärder vidtas som kan

behövas för att trygga återväxten av en skog av tillfredsställande täthet och
beskaffenhet i övrigt.

6 a §

Hyggesplöjning får inte användas som markberedningsmetod.

Om det behövs för att trygga återväxten av en skog av tillfredsställande

täthet och beskaffenhet i övrigt får regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer meddela föreskrifter om föryngringsmetod, mark-
beredning, sådd, plantering, vård av plantskog och andra åtgärder.

6 b §

Främmande trädarter får inte användas som skogsodlingsmaterial i

fjällnära skog.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från förbudet i första

stycket.

1 Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU28, rskr. 2009/10:352 och prop. 2009/10:201,
bet. 2009/10:MJU28, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:352, rskr. 2009/10:363.

2 Lagen omtryckt 1993:553.
Senaste lydelse av 21 § 2005:1164.

SFS 2010:930

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:930

13 a §

Avverkning, skogsvårdsåtgärder och gödsling får inte ske på skog-

liga impediment som är större än 0,1 hektar. Enstaka träd får dock avverkas
om det inte förändrar naturmiljöns karaktär.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om ytterligare undantag från förbudet i första stycket.

13 b §

Inom ett område där renskötsel får bedrivas enligt rennäringslagen

(1971:437) under hela året (renskötselns året-runt-marker), får avverkning
inte ske om den

1. medför ett sådant väsentligt bortfall av renbete att möjligheterna att

hålla tillåtet renantal påverkas, eller

2. omöjliggör sedvanlig samling och flyttning av renhjord.

14 §

3

Den produktiva skogsmarkens ägare är skyldig att enligt föreskrifter

som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
underrätta Skogsstyrelsen om

1. avverkning och uttag av skogsbränsle som ska äga rum på hans eller

hennes mark,

2. sådan dikning i samband med avverkning som inte kräver tillstånd

enligt 11 kap. miljöbalken,

3. vad han eller hon avser att göra för att tillgodose naturvårdens och

kulturmiljövårdens intressen i samband med avverkning på hans eller hennes
mark,

4. vad han eller hon avser att göra för att tillgodose rennäringens intressen

i samband med avverkning på hans eller hennes mark inom renskötselns
året-runt-marker, och

5. vad han eller hon avser att göra för att trygga återväxten av skogen.

Krav på tillstånd till avverkning i fjällnära skog

15 §

I fjällnära skog får avverkning inte ske utan Skogsstyrelsens tillstånd.

Tillstånd behövs inte för röjning eller gallring som främjar skogens

utveckling.

16 §

4

I ansökan om tillstånd till avverkning ska sökanden redovisa vad han

eller hon avser att göra för att

1. tillgodose naturvårdens, kulturmiljövårdens och rennäringens intressen,

samt

2. trygga återväxten av skogen.

17 §

5

Tillstånd till avverkning får inte ges, om avverkningen medverkar till

att en miljökvalitetsnorm som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1 miljöbalken
inte följs. Avverkningen får dock tillåtas, om den förenas med de krav som
behövs för att följa normen eller om det finns en sådan förutsättning för till-
stånd som anges i 2 kap. 7 § tredje stycket miljöbalken.

3 Senaste lydelse 2008:662.

4 Senaste lydelse 2005:1164.

5 Senaste lydelse 1998:821.

background image

3

SFS 2010:930

Tillstånd till avverkning får inte heller ges för att bygga en skogsbilväg

om nyttan av vägen för skogsbruket inte motsvarar kostnaden för den, eller
om vägen inte kan passas in i en vägnätsplan.

18 §

6

Tillstånd till avverkning får inte ges om avverkningen är oförenlig

med intressen som är av väsentlig betydelse för naturvården eller kultur-
miljövården.

18 a §

Tillstånd till avverkning på en sammanhängande yta som är större

än 20 hektar inom samma brukningsenhet får ges endast om det finns
särskilda skäl för det.

18 b §

När tillstånd till avverkning ges ska Skogsstyrelsen besluta om

vilka hänsyn som ska tas till

1. naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen, samt
2. rennäringens intressen.
Sådana hänsyn får avse hyggets storlek och förläggning, avverkningsform

eller liknande.

Villkor som gäller rennäringens intressen får inte avse annat än vad som

uppenbart behövs med hänsyn till renskötselrätten.

18 c §

I samband med att tillstånd till avverkning ges får Skogsstyrelsen

besluta om åtgärder för att begränsa eller motverka andra olägenheter än
sådana som avses i 18 b § och för att trygga återväxten av skogen.

19 §

7

I fråga om rätt till ersättning för skada till följd av ett beslut enligt

18 § eller 18 b § första stycket 1 gäller 25 kap. 6 § och 31 kap. 2 §, 4 § första
stycket, 7 § första stycket första meningen, 8 § första meningen, 9, 12 och
13 §§, 15 § första stycket första meningen och andra stycket, 31 § tredje
stycket samt 33 § miljöbalken. Det som sägs i dessa bestämmelser om miljö-
domstol ska i stället gälla fastighetsdomstol.

Samråd inom renskötselns året-runt-marker

20 §

Innan avverkning sker inom renskötselns året-runt-marker ska berörd

sameby beredas tillfälle till samråd.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om sådant samråd.

30 §

8

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om den hänsyn som ska tas till naturvårdens och kultur-
miljövårdens intressen vid skötseln av skog, såsom i fråga om hyggens
storlek och utläggning, beståndsanläggning, kvarlämnande av träd och träd-
samlingar, gödsling, dikning och skogsbilvägars sträckning.

6 Senaste lydelse 2005:1164.

7 Senaste lydelse 2010:822.

8 Senaste lydelse 1998:1538.

background image

4

SFS 2010:930

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också

meddela föreskrifter om de åtgärder som ska vidtas för det fall föreskrifter
enligt första stycket inte har följts.

Bemyndigandena i första och andra styckena medför inte befogenhet att

meddela föreskrifter som är så ingripande att pågående markanvändning
avsevärt försvåras.

38 §

9

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtli-

gen eller av oaktsamhet

1. bryter mot 6 b § första stycket, 10 § första stycket eller 10 a §,
2. bryter mot 15 § eller mot villkor i beslut som gäller avverkning och

som har meddelats med stöd av 18 b § eller 18 c §,

3. bryter mot 36 § tredje stycket eller avverkningsförbud som avses i 36 §

fjärde stycket,

4. inte rättar sig efter ett föreläggande eller bryter mot ett förbud som har

meddelats för att 31 § ska följas,

5. genom avverkning eller andra åtgärder bryter mot 25 § första stycket

första meningen, 27 § första stycket eller mot ett beslut om avverkning som
har meddelats med stöd av 27 § tredje stycket.

I ringa fall döms inte till ansvar.

38 a § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. bryter mot en föreskrift som regeringen eller, efter regeringens bemyn-

digande, en myndighet har meddelat med stöd av 7 § första stycket eller
11 §,

2. bryter mot en föreskrift som en myndighet har meddelat med stöd av re-

geringens bemyndigande enligt 10 § andra stycket, 20 § eller 29 § första
stycket,

3. inte fullgör underrättelseskyldighet enligt föreskrifter som regeringen

eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd
av 14 §,

4. inte rättar sig efter ett föreläggande eller bryter mot ett förbud som har

meddelats för att en föreskrift enligt 30 § ska följas.

I ringa fall döms inte till ansvar.

38 b § Den som inte har rättat sig efter ett vitesföreläggande eller som har
överträtt ett vitesförbud döms inte till ansvar enligt denna lag för en gärning
som omfattas av föreläggandet eller förbudet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.
2. Tillstånd som har meddelats enligt 16 § i dess äldre lydelse gäller fort-

farande.

3. En ansökan om tillstånd till avverkning av skog enligt 16 § i dess äldre

lydelse som inte omfattas av tillståndsplikt enligt 15 § och som har kommit
in till, men inte prövats av, Skogsstyrelsen före den 1 september 2010, ska
anses som en underrättelse enligt 14 §.

9 Senaste lydelse 2005:390.

background image

5

SFS 2010:930

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010