SFS 2010:931 Lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

100931.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skogsvårdslagen (1979:429);

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 19 § skogsvårdslagen (1979:429)2

ska ha följande lydelse.

19 §

3

I fråga om rätt till ersättning för skada till följd av ett beslut enligt

18 § eller 18 b § första stycket 1 gäller 25 kap. 6 § och 31 kap. 2 §, 4 §
första stycket, 7 § första stycket första meningen, 8 § första meningen, 9, 12
och 13 §§, 15 § första stycket första meningen och andra stycket, 31 § tredje
stycket samt 33 § miljöbalken.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

2 Lagen omtryckt 1993:553.

3 Senaste lydelse 2010:930.

SFS 2010:931

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010