SFS 2010:933 Lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

100933.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen
m.m.;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 2 kap. 25 § och 3 kap. 20 § lagen

(1988:950) om kulturminnen m.m.

2 ordet ⬝fastighetsdomstolen⬝ ska bytas ut

mot ⬝mark- och miljödomstolen⬝.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

2 Lagen omtryckt 2002:620.

SFS 2010:933

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010