SFS 2010:934 Lag om ändring i minerallagen (1991:45)

100934.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i minerallagen (1991:45);

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 8 kap. 11 §, 10 kap. 7 §, 12 kap.

6 § samt 16 kap. 1, 3, 5 och 6 §§ minerallagen (1991:45)

2 ordet ”fastighets-

domstol” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”mark- och miljödomstol”
i motsvarande form.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

2 Senaste lydelse av
8 kap. 11 § 2005:161
16 kap. 1 § 2005:161
16 kap. 5 § 2005:161
16 kap. 6 § 2005:161.

SFS 2010:934

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010