SFS 2010:936 Lag om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

100936.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:811) om införande av
miljöbalken;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1998:811) om in-

förande av miljöbalken

2

dels att i 6, 16, 17 och 21�23 §§ ordet ⬝miljödomstol⬝ i olika böjnings-

former ska bytas ut mot ⬝mark- och miljödomstol⬝ i motsvarande form,

dels att i 6 och 22�24 §§ ordet ⬝Miljööverdomstolen⬝ ska bytas ut mot

⬝Mark- och miljööverdomstolen⬝,

dels att 25 och 28 §§ ska ha följande lydelse.

25 §

Beslut som en förrättningsman meddelar efter miljöbalkens ikraftträ-

dande i frågor som regleras i 12 kap. vattenlagen (1983:291) ska överklagas
till mark- och miljödomstolen.

När mark- och miljödomstolen prövar sådana överklaganden ska den

tillämpa 13 kap. 30�33, 36, 38, 41�43 och 45 §§, 46 § första stycket, 47�
50 §§ samt 56�63 §§ vattenlagen (1983:291). Vad som sägs om vattendom-
stol ska gälla mark- och miljödomstol. Vad som i 61 § sägs om nämndemän
ska gälla särskilda ledamöter.

28 §

3

Mål som gäller lagligförklaring enligt 17 § denna lag ska utgöra

ansökningsmål enligt 21 kap. 1 a § miljöbalken.

Reglerna i 16 kap. 13 § miljöbalken om en ideell förenings eller annan

juridisk persons rätt att överklaga gäller även i de fall den överklagbara
domen eller beslutet avser en lagligförklaring.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

2 Senaste lydelse av
17 § 2006:1013
21 a § 1999:369
23 § 1999:369.

3 Senaste lydelse 2006:1013.

SFS 2010:936

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010