SFS 2010:937 Lag om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

100937.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:812) med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1998:812) med

särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

2

dels att i 2 kap. 9 §, 4 kap. 1�3 och 7 §§, 5 kap. 1, 3 och 4 §§, 6 kap. 1, 5,

6 och 9 §§, 7 kap. 2, 3, 5, 7, 13�21, 26, 28 och 29 §§ och 9 kap. 4 och 7 §§
samt rubrikerna närmast före 7 kap. 3 och 8 §§ ordet ⬝miljödomstol⬝ i olika
böjningsformer ska bytas ut mot ⬝mark- och miljödomstol⬝ i motsvarande
form,

dels att 7 kap. 1, 10 och 12 §§ ska ha följande lydelse.

7 kap.

1 §

Bestämmelser om ansökningsmål finns i 21 kap. 1 a § miljöbalken.

Ansökningsmål är även mål om

1. bestämmande enligt 2 kap. 9 § av ersättning för rätten att ta i anspråk

ett strömfall,

2. inrättande enligt 4 kap. 3 § av en gemensam anläggning för bevattning,

sedan en samfällighet enligt 4 kap. har bildats,

3. överflyttning enligt 8 kap. 3 § första stycket av rätten till andelskraft,
4. omprövning, utan samband med pågående ansökningsmål, enligt 17 §

första stycket eller omprövning enligt 17 § andra stycket, och

5. fastställelse enligt 18 § av en överenskommelse.

10 §

Om målet avgörs utan huvudförhandling i annat fall än som avses i

42 kap. 18 § första stycket 1�4 rättegångsbalken, ska mark- och miljödom-
stolen ha den sammansättning som anges i 2 kap. 4 § första stycket lagen
(2010:921) om mark- och miljödomstolar.

Beträffande förelägganden för parterna att avge skriftligt svaromål eller

att inställa sig vid muntlig förberedelse eller vid huvudförhandling och om
parts utevaro från ett sådant sammanträde gäller rättegångsbalkens bestäm-
melser rörande en sak, varom förlikning inte är tillåten.

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

2 Senaste lydelse av
6 kap. 5 § 2005:582
7 kap. 13 § 2001:446.

SFS 2010:937

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:937

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

12 §

Om svaranden för att bemöta käromålet gör en ansökan hos mark-

och miljödomstolen enligt 21 kap. 1 a § första stycket 3 miljöbalken eller
om ändrade bestämmelser om vattentappning enligt 13 § detta kapitel, hand-
läggs målet i dess helhet som ett ansökningsmål, om inte målet med stöd av
21 kap. 1 a § andra stycket miljöbalken ändå behandlas som ett stämnings-
mål.

Har beslut om borttagande eller ändring av en vattenanläggning meddelats

av mark- och miljödomstolen i ett stämningsmål, av kronofogdemyndig-
heten med stöd av lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och hand-
räckning eller av tillsynsmyndigheten enligt 26 kap. 9, 10 eller 18 § miljö-
balken och görs en ansökan som avses i första stycket, får mark- och miljö-
domstolen i ansökningsmålet bestämma att beslutet inte får verkställas innan
målet har blivit slutligt avgjort eller mark- och miljödomstolen förordnar
annat. Sökanden ska ställa säkerhet för kostnader och skador.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)