SFS 2010:938 Lag om ändring i lagen (1998:813) om införande av lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

100938.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:813) om införande av
lagen med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 14 § lagen (1998:813) om in-

förande av lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet att ordet
”miljödomstolen” ska bytas ut mot ”mark- och miljödomstolen”.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

SFS 2010:938

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010