SFS 2010:940 Lag om ändring i lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar

100940.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:875) om särskild
förvaltning av vissa elektriska anläggningar;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 1 kap. 5 § och 3 kap. 17 § lagen

(2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar

2 ordet

”fastighetsdomstol” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”mark- och
miljödomstol” i motsvarande form.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

2 Senaste lydelse av 1 kap. 5 § 2010:830.

SFS 2010:940

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010