SFS 2010:941 Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

100941.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:1199) om handel med
utsläppsrätter;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga lagen (2004:1199) om handel

med utsläppsrätter

2

dels att i 9 kap. 1 § ordet ⬝miljödomstolen⬝ ska bytas ut mot ⬝mark- och

miljödomstolen⬝,

dels att 9 kap. 2 § ska ha följande lydelse.

9 kap.

2 §

3

Bestämmelser om överklagande av mark- och miljödomstolens domar

och beslut finns i 1 kap. 2 § första stycket och 5 kap. lagen (2010:921) om
mark- och miljödomstolar.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

2 Senaste lydelse av 9 kap. 1 § 2009:685.

3 Senaste lydelse 2006:643.

SFS 2010:941

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010