SFS 2010:942 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

100942.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i naturgaslagen (2005:403);

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 2 kap. 17 § naturgaslagen

(2005:403) ordet ⬝fastighetsdomstol⬝ ska bytas ut mot ⬝mark- och miljö-
domstol⬝.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

SFS 2010:942

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010