SFS 2010:943 Lag om ändring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

100943.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 § lagen (2009:724) om natio-

nella minoriteter och minoritetsspråk ska ha följande lydelse.

13 §

2

Den som är part eller ställföreträdare för part i ett mål eller ett ärende

hos en förvaltningsrätt, tingsrätt, mark- och miljödomstol eller sjörättsdom-
stol med en domkrets som helt eller delvis sammanfaller med kommunerna
Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå har rätt att använda fin-
ska eller meänkieli under målets eller ärendets handläggning, om målet eller
ärendet har anknytning till någon av dessa kommuner. Detsamma gäller
samiska hos en sådan domstol med en domkrets som helt eller delvis sam-
manfaller med kommunerna Arjeplog, Gällivare, Jokkmokk eller Kiruna,
om målet eller ärendet har anknytning till någon av dessa kommuner.

Rätten att använda finska, meänkieli respektive samiska omfattar också de

domstolar dit en dom eller ett beslut i ett mål eller ärende som avses i första
stycket överklagas.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Cecilia Bergman
(Integrations- och jämställdhets-
departementet)

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

2 Senaste lydelse 2009:857.

SFS 2010:943

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010