SFS 2010:945 Lag om ändring i miljöbalken

100945.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om miljöbalken

dels att rubriken närmast före 17 kap. 6 § ska lyda ⬝Förutsättningar för

tillåtlighet⬝,

dels att det i balken ska införas en ny paragraf, 17 kap. 6 a §, av följande

lydelse.

17 kap.

6 a §

Regeringen får tillåta en ny kärnkraftsreaktor endast om den nya

reaktorn är avsedd att

1. ersätta en kärnkraftsreaktor som efter den 31 maj 2005 har varit i drift

för att utvinna kärnenergi och som kommer att vara permanent avstängd när
den nya reaktorn tas i kommersiell drift, och

2. uppföras på en plats där en kärnkraftsreaktor efter den 31 maj 2005 har

varit i drift för att utvinna kärnenergi.

Med en permanent avstängd kärnkraftsreaktor avses detsamma som i

2 § 4 lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2009/10:172, bet. 2009/10:NU26, rskr. 2009/10:359.

SFS 2010:945

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010